PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bồi dưỡng kỹ năng tin học cho ngành Xây dựng - Kiến trúc 1. Ứng dụng Sketchup trong phương án thiết kế kiến trúc (1 tháng)-SK
 2. 3DS Max trọn gói (2 tháng)-MT
 3. Quản lý dự án bằng Microsoft Project (1 tháng)-MS
 4. Dự toán công trình (1,5 tháng)-DT
 5. Thiết kế cầu với MIDAS (1,5 tháng)-MD
 6. Thiết kế kết cấu công trình - nhà cao tầng bằng ETABS-SAFE (2 tháng)-ET-SA
 7. Thiết kế đường với Nova, HS (1,5 tháng) - NV-HS
 8. Tin đại cương-Tin văn phòng (2 tháng)-TDC-TVP
 9. Kỹ năng đọc hiểu & thể hiện bản vẽ công trình (1,5 tháng)-DA
 10. Thiết kế kiến trúc xây dựng với Autocad (1,5 tháng)-AC
 11. Tin học B cho ngành Kiến trúc-Xây dựng (5 tháng)-TB
 12. Tin học ứng dụng dành cho họa viên kiến trúc (6 tháng)-HVK
 13. Kỹ thuật viên tin học kiến trúc (9 tháng)-KTVK
 14. Kỹ thuật viên tin học xây dựng (9 tháng)-KTVX