PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tổng hợp Tiêu chuẩn ngành Xây dựnggiaxaydung
16/01/09, 03:01 PM
Gửi tới các đồng nghiệp và các bạn bộ tiêu chuẩn nghành Xây dựng, được chia thành 33 bộ với hơn 800 tiêu chuẩn. Hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc và học tập. Có gì góp ý mọi người cùng cho ý kiến nhé.

1. Tiêu chuẩn Khảo sát, trắc địa trong xây dựng (12 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2102/TIEU-CHUAN-KHAO-SAT-TRAC-DIA-TRONG-XAY-DUNG)

2. Tiêu chuẩn Thuật ngữ, phân loại công trình và các thông số thiết kế (30 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2104/TIEU-CHUAN-THUAT-NGU--PHAN-LOAI-CoNG-TRINH-VA-CAC-THoNG-So-THIET-KE)

3. Tiêu chuẩn chung về thiết kế (11 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2105/TIEU-CHUAN-CHUNG-VE-THIET-KE)

4. Tiêu chuẩn Thiết kế nhà và các công trình công cộng(32 TIêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2106/TIEU-CHUAN-THIET-KE-NHA-O-VA-CoNG-TRINH-CoNG-CoNG)

5. Tiêu chuẩn Thiết kế công trình công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi và giao thông (17 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2107/TIEU-CHUAN-THIET-KE-CoNG-TRINH-CoNG-NGHIEP-NoNG-NGHIEP-THUY-LOI-VA-GIAO-THoNG)

giaxaydung
16/01/09, 04:16 PM
6. Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (33 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2108/TIEU-CHUAN-THIET-KE-KET-CAU-BEToNG-CoT-THEP)

7.Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu thép, kết cấu gỗ, gạch, đá và các loại kết cấu khác (10 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2109/TIEU-CHUAN-THIET-KE-KET-CAU-THEP-KET-CAU-Go-GACH-DA-VA-CAC-LAI-KET-CAU-KHAC)

8. Tiêu chuẩn Thiết kế cấp thoát nước công trình (14 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2110/TIEU-CHUAN-THIET-KE-CAP-THOAT-NUOC-CoNG-TRINH)

9. Tiêu chuẩn Thiết kế và lắp đặt điện và chiếu sáng công trình (12 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2111/TIEU-CHUAN-THIET-KE-VA-LAP-DAT-DIEN-VA-CHIEU-SANG-CoNG-TRINH)

10. Tiêu chuẩn Xi măng (32 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2112/TIEU-CHUAN-XIMANG)

giaxaydung
18/01/09, 03:32 PM
11. Tiêu chuẩn Vôi, vữa, gạch, đá, gốm sứ xây dựng (31 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2114/TIEU-CHUAN-VoI-VUA-GACH-DA-GoM-SU-XAY-DUNG)

12. Tiêu chuẩn Thủy tinh và kính xây dựng (20 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2115/TIEU-CHUAN-THUY-TINH-VA-KINH-XAY-DUNG)

13. Tiêu chuẩn Thi công và nghiệm thu các công tác xây dựng và kết cấu (37 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2116/TIEU-CHUAN-THI-CoNG-NGHIEM-THU-CAC-CoNG-TAC-XAY-DUNG-VA-KET-CAU)

14. Tiêu chuẩn và phương pháp thử Vật liệu chịu lửa (29 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2117/TIEU-CHUAN-VA-PHUONG-PHAP-TH%E1%BB%AC-VAT-LIEU-CHIU-L%E1%BB%ACA)

15. Tiêu chuẩn Máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công (10 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2118/TIEU-CHUAN-MAY-MOC-THIET-BI-DUNG-CU-THI-CoNG)

giaxaydung
05/02/09, 10:46 AM
16. Tiêu chuẩn Dung sai trong xây dựng (10 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2119/TIEU-CHUAN-DUNG-SAI-TRONG-XAY-DUNG)

17. Tiêu chuẩn Đất xây dựng (30 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2120/TIEU-CHUAN-DAT-XAY-DUNG)

18. Tiêu chuẩn Thiết kế và lắp đặt thiết bị thông gió và điều hòa không khí, sưởi ấm, âm thanh (6 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2121/TIEU-CHUAN-THIET-KE-VA-LAP-DAT-THIET-BI-THoNG-GIO-VA-DIEU-HOA-KHoNG-KHI-SUOi-AM-AM-THANH)

giaxaydung
12/02/09, 05:07 PM
19. Tiêu chuẩn về chất lượng (15 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2122/TIEU-CHUAN-CHAT-LUONG)

20. Tiêu chuẩn chất lượng nước và phương pháp thử (75 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2123/TIEU-CHUAN-CHAT-LUONG-NUOC-VA-PHUONG-PHAP-TH%E1%BB%AC)

21. Tiêu chuẩn chất lượng không khí và phương pháp xác định (24 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2124/TIEU-CHUAN-CHAT-LUONG-KHoNG-KHI-VA-PHUONG-PHAP-XAC-DINH)

hoangduong85
13/02/09, 08:24 AM
Phần mềm S500 chứa nội dung toàn văn của hơn 2000 tiêu chuẩn các loại bao gồm: ngành xây dựng và giao thông vận tải, một số tiêu chuẩn nước ngoài và các văn bản pháp quy liên quan (TCVN, TCXD, TCXDVN, AASHTO, ACI…) http://www.tieuchuanonline.net/

giaxaydung
13/02/09, 08:45 AM
Chúc cả nhà ngày làm việc thành công!

22. Tiêu chuẩn và phương pháp thử cát, đá, sỏi (30 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2125/TIEU-CHUAN-PHUONG-PHAP-TH%E1%BB%AC-CAT-DA-SOI)

23. Tiêu chuẩn Vật liệu chống thấm và sơn(19 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2126/TIEU-CHUAN-VAT-LIEU-CHoNG-THAM-VA-SON)

24. Tiêu chuẩn thép và kim loại (8 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2127/TIEU-CHUAN-THEP-VA-KIM-LOAI)

memgt
05/05/09, 03:53 PM
Cảm ơn Giaxaydung. Kể ra nếu bạn upload tất cả bộ tiêu chuẩn thành 1 gói thì sẽ tiện lợi hơn trong việc download

maiyeu2307
05/05/09, 04:05 PM
Mình đã có tổng hợp khá nhiều tiêu chuẩn ngành trên diễn đàn bạn tham khảo tại đây nhé! http://cauduongbkdn.com/f@rums/t8516-tiu-chun-tng-hp-mt-s-tiu-chun.html

Hoặc vào đây:http://cauduongbkdn.com/f@rums/f24-h-thng-vn-bn-tiu-chun.html

duuu
03/12/09, 02:05 PM
Mình mới tham gia diển đàn, kho tư liệu này rất tuyệt.
thanks......................

kien_ngo
20/01/10, 03:13 PM
Gửi tới các đồng nghiệp và các bạn bộ tiêu chuẩn nghành Xây dựng, được chia thành 33 bộ với hơn 800 tiêu chuẩn. Hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc và học tập. Có gì góp ý mọi người cùng cho ý kiến nhé.

1. Tiêu chuẩn Khảo sát, trắc địa trong xây dựng (12 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2102/TIEU-CHUAN-KHAO-SAT-TRAC-DIA-TRONG-XAY-DUNG)

2. Tiêu chuẩn Thuật ngữ, phân loại công trình và các thông số thiết kế (30 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2104/TIEU-CHUAN-THUAT-NGU--PHAN-LOAI-CoNG-TRINH-VA-CAC-THoNG-So-THIET-KE)

3. Tiêu chuẩn chung về thiết kế (11 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2105/TIEU-CHUAN-CHUNG-VE-THIET-KE)

4. Tiêu chuẩn Thiết kế nhà và các công trình công cộng(32 TIêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2106/TIEU-CHUAN-THIET-KE-NHA-O-VA-CoNG-TRINH-CoNG-CoNG)

5. Tiêu chuẩn Thiết kế công trình công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi và giao thông (17 Tiêu chuẩn)
Kích vào đây để tải tài liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2107/TIEU-CHUAN-THIET-KE-CoNG-TRINH-CoNG-NGHIEP-NoNG-NGHIEP-THUY-LOI-VA-GIAO-THoNG)
em kích đúp vào các tiêu chuẩn mà ko tải được, Không biết tại sao? Các bác chỉ cho em với.

vanthuyen87
17/04/10, 07:58 PM
ai có tiêu chuẩn JIS A 5335-1979 và JIS A 5337-1982 của Nhật Bản thi sed cho em với"
nguyenvanthuyen0287@gmail.com or hiepkhach020287@yahoo.com
em xin chan thanh cam on nhiu