PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hướng dẫn sử dụng Acronic True Imagenongdan_hamvui
01/07/07, 12:47 AM
Đầu tiên bạn cài đặt Acronic vào.
Sau đó có 2 cách để sử dụng :

1. Sao lưu vào ngay trên HDD local ví dụ như sao lưu từ ổ đĩa C vào ổ đĩa D.
2. Cách sao lưu vào partition an toàn của acronis, phục hồi chỉ bằng phím F11

Sau khi cài đặt xong, bạn chạy chương trình Acronic

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro132942.jpg

Sau đó chạy Backup

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro258177.jpg

Một hộp thoại Create Backup Wizard hiện ra, bạn nhấn Next
Nếu đây là lần đầu tiên bạn backup, nên chọn
The entry disk content or invidual partition (Acronis 9), xong nhấn Next.

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro341613.jpg

Bạn chọn ổ đĩa cần sao lưu, ở đây windows nằm trên ổ C nên tôi chọn ổ C.

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro428299.jpg

Sau đó nhấn Next, chọn nơi cần lưu ví dụ ổ D, sau đó nhấn Next.

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro597759.jpg

Chọn Create new full backup achrive và chọn Next

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro632942.jpg

nongdan_hamvui
01/07/07, 12:53 AM
Hộp thoại tiếp chọn New default options và chọn click here để thay đổi tỉ lệ nén

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro768177.jpg

Chọn Compress Level là Maximum để có file backup dung lượng nhỏ nhất.

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro875157.jpg

Ngoài ra bạn có thể đặt password cho nó.
Xong nhấn OK và Next và đặt ghi chú và Next à Proceed
Bạn chờ cho quá trình này hoàn thành, thì đã backup xong.
Nếu windows có hư, bạn có nhiều cách để phục hồi :

1) Llà dung đĩa Hiren boot
2) Là dùng đĩa của acronis lúc cài đặt, 3 là nhấn F11 lúc khởi động máy.

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro974755.jpg

Xong Next à chọn Partition để Acronis lấy dung lượng dư ra làm 1 partition ẩn, an toàn.

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro1097659.jpg

Nên chọn ổ đĩa cuối cùng. Ví dụ nếu máy bạn có C, D, E là ổ đĩa cứng thì chọn ổ đĩa E.
Sau đó Next., kéo chọn dung lượng cho Acronis Zone, nếu máy bạn chỉ cài Windows, thì chỉ chọn
1GB, nếu máy bạn đã cài đầy đủ, và chiếm dung lượng ổ C nhiều ví dụ nếu 3GB thì bạn chọn
Acronis là 1.6GB, dung lương Acronis Zone = 60% dung lượng đã dùng ổ C.

http://anhso.net/data/23/nongdan_hamvui/544346/acro1187597.jpg

Sau đó Next
Sau đó chọn Active Acronis Startup Recovery Manager à Next à Proceed
Sau khi quá trình hoàn thành, bạn có thể restart lại máy và xem coi có hộp thoại Press F11
……….
Nếu có bạn đã thành công.
Tiếp theo. Bạn tiến hành sao lưu, làm y chang bước trên nhưng đến lúc chọn ô đĩa cần lưu bạn
chọn Acronis Secure Zone. Và mọi bước khác như nhau.

Phục hồi lại nếu Windows bị hỏng.

Bạn bật máy và đợi hộp thoại Press F11 …. Thì nhấn F11 để vào, sau đó một màn hình chọn
chương trình

1. vào ACronis true image (recommend)
2. Vào Windows (Continue booting Windows)

Bạn chọn lựa chọn đầu tiên là Acronis.

Sauk hi vào chương trình bạn chọn Restore (Recovery)
Xong chọn Next
Hộp thoại Achire selection hiện ra, bạn chọn Acronis Secure Zone (nếu bản backup nằm
trên Acronis Zone), còn nếu bạn lưu backup trên ổ khác thì bạn chọn tới file đó. Xong nhấn Next

Chọn Restore Disk or Partition và Next

Chọn ổ C --> Next

Xong cũng chọn ổ C -->Next

Chọn Active và Next --> Next
Chọn Yes, I want to assign a logical ….. --> Next

Hộp thoại hỏi bạn có muốn phục hồi partition khác không

Chọn No, I Do not nếu bạn ko muốn......Xong chọn Proceed

Sauk hi quá trình hoàn thành, bạn chọn Operations --> Exit

Vậy là bạn đã phục hồi xong
Trong môi trường F11 này bạn cũng có thể sử dụng chức năng Backup y chang như trong môi trường Windows

Chúc bạn vui