PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thủ tục trong XDCBtruonguy
17/10/09, 02:00 AM
Hồ sơ hoàn chỉnh thường có :
1-hồ sơ mời thầu
2-Hợp đồng nhà thầu.
3-Dự tóan công trình.
4-Nghiệm thu khối lượng
5-Gía trị nghiệm thu (hóa đơn).
6-Quyết toán khối lượng
7-Quyết toán giá trị công trình (hóa đơn).
8.-Hồ sơ thanh toán.
Đây là các bước trong ĐTXDCB của một công trình
I/ BƯỚC LẬP DỰ ÁN
Chủ trương đầu tư xây dựng công trình
Tờ trình xin chỉ định thầu lập dự án ĐT XDCT
Quyết định chỉ định thầu lập dự án ĐT XDCT
Hợp đồng lập dự án ĐT XDCT
Thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình
Chứng chỉ Quy hoạch
Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát bước lập TK cơ sở
Quyết định chỉ định thầu nhà thầu khảo sát bước TK CS
Đề cương - nhiệm vụ khảo sát
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát
Hợp đồng khảo sát công trình bước lập thiết kế cơ sở
Kết quả khảo sát CT bước lập TK cơ sở
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát
Thanh lý hợp đồng khảo sát XD
Hồ sơ: Thuyết minh dự án - thiết kế cơ sở
Biên bản nghiệm thu HS lập dự án (thiết kế cơ sở)
Biên bản thanh lý hợp đồng HS lập dự án
Thẩm duyệt PCCC
Đánh giá tác động môi trường
Tờ trình thẩm định dự án - thiết kế cơ sở
Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở
Kết quả thẩm định dự án
Quyết định phê duyệt dự án
II/ BƯỚC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Tờ trình xin chỉ định thầu lập HS thiết kế bản vẽ thi công
Quyết định chỉ định thầu lập HS thiết kế bản vẽ thi công
Hợp đồng lập HS thiết kế bản vẽ thi công
Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát TK BVTC
Quyết định chỉ định thầu nhà thầu khảo sát TK BVTC
Đề cương - nhiệm vụ khảo sát TK BVTC
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát TK BVTC
Hợp đồng khảo sát công trình bước TK BVTC
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát TK BVTC
Thanh lý hợp đồng khảo sát bước TK BVTC
Hồ sơ thiết kế BVTC (tổng dự toán/dự toán)
Biên bản nghiệm thu Hồ sơ TK BVTC
Thanh lý hợp đồng lập hồ sơ TK BVTC
Hợp đồng thẩm tra thiết kế BVTC
Kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC
Tờ trình thẩm định – phê duyệt HS thiết kế BVTC
Kết quả thẩm định HS thiết kế BVTC
Quyết định phê duyệt HS thiết kế BVTC

III/ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU
Tờ trình xin chỉ định lập HS mời thầu, phân tích đánh giá HS dự thầu.
Quyết định chỉ định lập HS mời thầu, phân tích đánh giá HS dự thầu.
Hợp đồng lập HS mời thầu, phân tích đánh giá HS DT
Lập HS mời thầu
Biên bản nghiệm thu HS mời thầu
Thanh lý hợp đồng HS mời thầu
Lập kế hoạch tổ chức đấu thầu
Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Tờ trình xin đấu thầu hạn chế và danh sách các nhà thầu tham dự đấu thầu hạn chế (nếu có)
Quyết định phê duyệt xin đấu thầu hạn chế và danh sách các nhà thầu tham dự đấu thầu hạn chế
Tờ trình thẩm định - phê duyệt HS mời đấu thầu
Kết quả thẩm định HS mời đấu thầu
Quyết định phê duyệt HS mời đấu thầu
Thông báo mời thầu
Thư mời thầu
Tổ chức bán HS mời đấu thầu
Quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu
Biên bản đóng thầu, mở thầu
Tổ chức đấu thầu
Tổ chức xét thầu
Biên bản lượt danh sách ngắn
Biên bản xét thầu bằng thang điểm hoặc đạt – không đạt
Biên bản kiểm tra lỗi số học
Tờ trình thẩm định – phê duyệt kết quả đấu thầu
Kết quả thẩm định kết quả đấu thầu
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Thông báo trúng thầu

IV/ GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắp
Quyết định cử cán bộ chủ chốt tại công trình
Tờ trình xin chỉ định giám sát công trình
Quyết định cử cán bộ giám sát
Hợp đồng giám sát kỹ thuật thi công
Khởi công, mở nhật ký CT, tổ chức thi công, nghiệm thu, quản lý kỹ thuật, tiến độ theo Luật Xây dựng.
Thanh lý hợp đồng giám sát kỹ thuật thi công
Thanh lý HĐ kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắp
Thanh lý HĐ Quản lý dự án.
Ở góc độ kế toán thì mình chỉ xem xét ở gốc độ trình tự và khi quyết toan xem có đầy đủ các chứng từ trên hay không sau đó thanh toán theo giá trị hợp đồng đã được thực hiện.
________________________________________