PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nội dung thi triết họcNTV_2509
28/12/09, 04:17 PM
NỘI DUNG ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC
(Dùng cho đào tạo Sau đại học - Đại học Đà Nẵng)
1. Quan điểm chính trị - xã hội của Nho gia. Nhận xét mặt tích cực và hạn chế. So sánh đường lối chính trị của Nho gia, đạo gia và Pháp gia.
2. Bản thể luận và nhân sinh quan của Phật giáo và Ấn Độ cổ đại. Nhận xét mặt tích cực và hạn chế.
3. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Triết học Việt Nam.
4. Sự đối lập của quan điểm duy tâm và duy vật, biện chứng và siêu hình trong Triết học Hy Lạp cổ đại (về bản thể luận, nhận thức luận, chính trị - xã hội).
5. Quan điểm của các nhà triết học Tây Âu Trung cổ (về quan hệ giữa triết học và tôn giáo, về vấn đề bản thể luận, nhận thức luận, con người và xã hội)
6. Những thành tựu và hạn chế của chủ nghĩa duy vật Tây Âu thế kỷ XVII - XVIII.
7. Những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa thực dụng.
8. Thực chất của cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện, V.I. Lênin phát triển.
9. Bản chất của thế giới quan duy vật biện chứng. Các nguyên tắc phương pháp luận của nó và sự vận dụng trong thực tiẽn cách mạng XHCN ở Việt Nam
10. Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật (Nội dung của hai nguyên lý: nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. Bản chất của 3 quy luật và 6 cặp phạm trù) và ý nghĩa phương pháp luận của nó (các nguyên tắc: toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển).
11. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn (Khái niệm và thực tiến lý luận, Nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiến) và ý nghĩa phương pháp luận của nó.
12. Khái niệm, cấu trúc của hình thái kinh tế - xã hội. Phép biện chứng của sự vận động, phát triển các hình thái kinh tế - xã hội. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
13. Quan điểm mácxít về giai cấp, đấu tranh giai cấp và quan hệ giữa giai cấp, dân tộc và nhân loại. Sự vận dụng trong điều kiện Việt Nam hiện nay.
14. Quan điểm mácxít về bản chất, nguồn gốc, chức năng của nhà nước. Đặc điểm của nhà nước XHCN. Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
15. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN
(Cho học viên Cao hoạ và Nghiên cứu sinh không chuyên ngành Triết học)
A. VỀ NỘI DUNG: Chọn một trong những vấn đề trong Lịch sử triết học, hoặc trong Triết học Mác-Lênin. Ngoài việc trình bày về mặt lý luận, cần phải phân tích ý nghĩa của vấn đề và sự vận dụng nó trong nhận thức và thực tiễn, hoặc những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của nó.
* Về Lịch sử triết học
+ Sự phát triển của chue nghĩa duy vật, quan điểm vô thần trong lịch sử triết học
+ Sự phát triển của phép biện chứng trong lịch sử triết học
+ Có thể chọn một vấn đề triết học mà mình tâm đắc trong các học thuyết triết học từ cổ đại đến hiện đại. Thí dụ: quan điểm của Nho gia về giáo dục, nhân sinh quan Phật giáo, các quan điểm duy vật thế kỷ XVII-XVIII, quan điểm các trào lưu triết học Phương Tây hiện đại ngoài mácxít, v.v...
* Về triết học Mác-Lênin
Học viên có thể chọn một khía cạnh trong những vấn đề sau:
- Chức năng thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác-Lênin
- Quan hệ giữa nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan trong hoạt động thực tiễn.
- Mối quan hệ giữa việc tuân theo quy luật khách quan và sự tự do sáng tạo trong hoạt động thực tiễn của con người.
- Nguyên tắc toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển và sự vận dụng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.
- Quy luật đấu tranh và thống nhất của các mặt đối lập và sự vận dụng trong nhận thức và thực tiễn.
- Quan hệ giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Vấn đề chân lý và tiêu chuẩn của chân lý.
- Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
- Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong điều kiện hiện nay.
- Tính tất yếu, nội dung và hình thức đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Quan điểm của triết học mácxít về con người và vai trò của con người trong sự phát triển xã hội.
- Quan hệ giữa cá nhân và xã hội và sự vận dụng trong điều kiện hiện nay.
- Vận dụng mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thưc xã hội trong điều kiện hiện nay.
B. VỀ HÌNH THỨC
+ Tiểu luận được đánh mát hoặc viết tay trên khổ giấy A4, đóng lại thành quyển, tối thiểu 10 trang (không kể bìa). Tuy nhiên, có thể viết dài hơn.
+ Có phần Mở đầu, Nội dung, Kết luận và Tài liệu tham khảo. Mở đầu và Kết luận ngắn gọn (khoảng 1 trang). Nội dung được chia thành các mục I, II,... các tiết 1, 2, 3...
+ Ghi rõ họ tên, lớp, giáo viên hướng dẫn.
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
NỘI DUNG ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC
(Dùng cho các lớp chính quy khối ngành Bách khoa, Kinh tế, Sư phạm)

PHẦN I
KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC VÀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

1. Khái niệm triết học. Sự biến đổi đối tượng của triết học trong lịch sử. Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (chức năng thế giới quan và phương pháp luận). Mục đích của việc nghiên cứu, học tập triết học.
2. Vấn đề cơ bản của triết học, các trường phái Triết học trong lịch sử. Cuộc đấu tranh của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử triết học. Hai phương pháp nhận thức trong lịch sử triết học: phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.
3. Quan điểm bản thể luận và nhân sinh quan của Phật giáo Ấn độ cổ đại.
4. Quan điểm chính trị - xã hội của phái Nho gia (Khổng tử, Mạnh tử, Tuân tử). Sự khác nhau trong quan niệm về tính người giữa Khổng tử, Mạnh tử, Tuân tử. Đường lối chính trị của Nho gia, Đạo gia và Pháp gia.
5. Các quan điểm duy vật và tư tưởng biện chứng trong triết học Hy lạp Cổ đại.
6. Sự đối lập giữa triết học Đêmôcrit và triết học Platôn ở Hy lạp Cổ đại.
7. Thành tựu và hạn chế của quan điểm triết học duy vật của triết học Tây Âu thế kỷ XVII – XVIII.
8. Hệ thống triết học duy tâm khách quan và phép biện chứng của Hêghen. Ưu điểm và hạn chế.
9. Quan điểm triết học của Phoiơbắc (bản thể luận, nhận thức luận, về xã hội, con người, về tôn giáo). Ưu điểm và hạn chế.
10. Những điều kiện và tiền đề ra đời của triết học Mác. Sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử.
11. Bước ngoặt cách mạng trong lĩnh vực triết học do Mác và Ăngghen thực hiện trong lịch sử triết học. Giai đoạn V.I. Lênin trong sự phát triển Triết học. Vai trò của triết học Mác-Lênin đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiển.
PHẦN II
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

1. Quan điểm của các nhà triết học Cổ đại và Cận đại về vật chất. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa vật chất của Lênin.
2. Quan điểm duy vật biện chứng về vận động, các hình thức vận động của vật chất, vận động và đứng im, về không gian và thời gian. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vận động của vật chất.
3. Quan điểm duy vật về nguồn gốc và bản chất của ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong hoạt động thực tiển và nhận thức.
4. Nội dung và ý nghĩa hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật?
5. Khái niệm, mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa của sáu cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật (cái chung và cái riêng, nguyên nhân-kết quả, nội dung - hình thức, bản chất - hiện tượng, tất nhiên - ngẫu nhiên, khả năng - hiện thực)
6. Nội dung và ý nghĩa của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
7. Nội dung và ý nghĩa của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại.
8. Nội dung và ý nghĩa của quy luật phủ định của phủ định.
9. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về bản chất của nhận thức. Phê phán các quan điểm không đúng.
10. Biện chứng của quá trình nhận thức. Vai trò của thực tiển đối với nhận thức.
11. Khái niệm chân lý. Tính chất của chân lý. Tiêu chuẩn của chân lý. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiển.
12. Sản xuất vật chất – cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Khái niệm, kết cấu và vai trò của phương thức sản xuất.
13. Nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự vận dụng của quy luật này ở nước ta hiện nay.
14. Khái niệm và kết cấu của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Đặc điểm của của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
15. Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội. Sự phát triển của hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên. Sự vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
16. Định nghĩa giai cấp của Lênin. Nguồn gốc và kết cấu của giai cấp. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề giai cấp trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.
17. Khái niệm đấu tranh giai cấp. Vai trò, nội dung và hình thức của đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay.
18. Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của Nhà nước. Đặc điểm Nhà nước xã hội chủ nghĩa. So sánh nhà nước XHCN với nhà nước của các giai cấp bốc lột.
19. Khái niệm cách mạng xã hội, nguyên nhân, vai trò của cách mạng xã hội. Đặc điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
20. Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Ý nghĩa phương pháp luận.
21. Quan niệm về con người trong triết học trước Mác. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về bản chất của con người và ý nghĩa của nó trong cuộc đấu tranh giải phóng con người và trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo con người.
22. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này ở nước ta hiện nay.

c00lboy
28/12/09, 06:40 PM
khôg biết bạn tự viết hay copy ở đâu. nhưng cũng rất chân thành cảm ơn:M_nhoc2_16:
nếu có tài liệu nào hay nữa mog bạn chia sẻ nữa nha:M064:

thao.peken
28/12/09, 06:55 PM
NỘI DUNG ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC
(Dùng cho đào tạo Sau đại học - Đại học Đà Nẵng)
1. Quan điểm chính trị - xã hội của Nho gia. Nhận xét mặt tích cực và hạn chế. So sánh đường lối chính trị của Nho gia, đạo gia và Pháp gia.
2. Bản thể luận và nhân sinh quan của Phật giáo và Ấn Độ cổ đại. Nhận xét mặt tích cực và hạn chế.
.......

chà chà... NTV có vẻ chịu khó sưu tầm ghê nhỉ.hiii:M064:
nhưng mà NTV ơi, bạn hơi nhầm chút là đây là dùng cho đào tạo sau đại học bạn à.
nhưng cũng rất cảm ơn bạn đã có công sưu tầm nó.hiiiiii

hippo_vlxd
29/12/09, 06:30 PM
nhưng mà có ra thi đó em ah
mấy bạn nhớ chú ý ôn tập cho tốt mà thi cử nhé
môn nào cũng như nhau cả nhưng mà các bạn có vẻ thờ ơ với môn này quá trong khi phải lưu tâm rằng những môn này chiếm số tín chỉ của các bạn khá nhiều đó
mình thấy các bạn đi học mà toàn bỏ về không à
mới năm nhất mà như vậy e là không trụ hạng được đâu
heheheheh

tuan09x3a
13/01/10, 08:16 PM
Đại ca Vĩ ơi. Mấy câu đó mà họ có ra thi thì cũng xin thua thôi. Có học đâu mà. Với lại sau đại học thì chắc không có phần của anh em mình rùi