PDA

View Full Version : Tiêu chuẩn thiết kế cầuphnam
14/03/07, 02:05 AM
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05:

Kích chuột phải / Save Target As

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Loi_noi_dau.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Loi_noi_dau.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_1__Du___1-6_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_1__Du___1-6_.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_2__Du___1-20_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_2__Du___1-20_.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_3__Dau___1-24_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_3__Dau___1-24_.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_3__Cuoi_25-52_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_3__Cuoi_25-52_.pdf)
Phần 6|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_4__Du___1-49_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_4__Du___1-49_.pdf)
Phần 7|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__Dau___1-48_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__Dau___1-48_.pdf)
Phần 8|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__giua___49-87_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__giua___49-87_.pdf)
Phần 9|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__Cuoi___88-140_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__Cuoi___88-140_.pdf)
Phần 10|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_6__Dau___1-67_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_6__Dau___1-67_.pdf)
Phần 11|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_6__Tiep-het___68-122_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_6__Tiep-het___68-122_.pdf)
Phần 12|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_9__Du___1-17_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_9__Du___1-17_.pdf)
Phần 13|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_10_-_PL10__Dau___1-43_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_10_-_PL10__Dau___1-43_.pdf)
Phần 14|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_10_-_PL10__Cuoi___44-86_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_10_-_PL10__Cuoi___44-86_.pdf)
Phần 15|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_11__Du___1-32_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_11__Du___1-32_.pdf)
Phần 16|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_12__Du___1-68_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_12__Du___1-68_.pdf)
Phần 17|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_13__Du___1-21_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_13__Du___1-21_.pdf)
Phần 18|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_14__Du___1-41_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Phan_14__Du___1-41_.pdf)

phnam
18/03/07, 05:42 PM
Giới thiệu với các bạn đôi nét cơ bản về tiêu chuẩn thiết kế cầu mới. Nội dung được trích từ Hội thảo về Tiêu chuẩn thiết kế cầu do Ts Stuart Davis, GS TS Dao Xuan Lam, PGS.PTS Nguyen Viet Trung chủ trì.

nbc
12/04/07, 07:47 AM
TCXDVN 338-2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế:
(học kết cấu thép và cầu thép phải quan tâm đây!)

HV230980
15/08/07, 03:34 PM
Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO:
Kính gửi diễn đàn!

nbc
24/08/07, 02:08 PM
Để mọi người dễ theo dõi và cập nhật, BQT tập hợp các tiêu chuẩn thiết kế có liên quan đến cầu, cống vào một topic.

Mời các thành viên tiếp tục đóng góp những tiêu chuẩn thiết kế thuộc lĩnh vực trên vào topic này.

Xin cám ơn!

phnam
31/08/07, 12:45 PM
Bộ neo bê tông dự ứng lực T13, T15 và D13, D15 22TCN 267-2000:

Kích chuột phải / Save Target As

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/6B3_22TCN267-2000_dau_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/6B3_22TCN267-2000_dau_.pdf)
phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/83E_22TCN267-2000.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/83E_22TCN267-2000.pdf)

phnam
31/08/07, 12:47 PM
Móng cọc 20TCN 21-86:

Kích chuột phải / Save Target As

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3F2_20TCN21_86p1.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3F2_20TCN21_86p1.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C4B_20TCN21_86p2.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C4B_20TCN21_86p2.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/7FA_20TCN21_86p3.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/7FA_20TCN21_86p3.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/1FA_20TCN21_86p4.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/1FA_20TCN21_86p4.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/164_20TCN21_86p5.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/164_20TCN21_86p5.pdf)
Phần 6|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/427_20TCN21_86p6.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/427_20TCN21_86p6.pdf)
Phần 7|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9F5_20TCN21_86p7.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9F5_20TCN21_86p7.pdf)
Phần 8|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/EF5_20TCN21_86p8.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/EF5_20TCN21_86p8.pdf)
Phần 9|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CFB_20TCN21_86p9.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CFB_20TCN21_86p9.pdf)
Phần 10|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BE2_20TCN21_86p10.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BE2_20TCN21_86p10.pdf)
Phần 11|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/5BA_20TCN21_86p11.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/5BA_20TCN21_86p11.pdf)

phnam
31/08/07, 12:49 PM
Hàn cầu thép 22TCN 280-01:

Kích chuột phải / Save Target As

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9ZD_TCN280-01_Dau1_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9ZD_TCN280-01_Dau1_.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3C2_TCN280-01_Dau2_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3C2_TCN280-01_Dau2_.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E3B_TCN280-01_Dau3_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E3B_TCN280-01_Dau3_.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/74A_TCN280-01_Dau4_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/74A_TCN280-01_Dau4_.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3A9_TCN280-01_Dau5_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3A9_TCN280-01_Dau5_.pdf)
Phần 6|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/592_TCN280-01_Giua1_.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/592_TCN280-01_Giua1_.pdf)
Phần 7|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/word.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/22TCN280-01Giua2.doc) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/22TCN280-01Giua2.doc)
Phần 8|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/word.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/22TCN280-01Cuoi.doc) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/22TCN280-01Cuoi.doc)

phnam
14/09/07, 11:12 PM
Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCn 18-79:

Kích chuột phải / Save Target As

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/EE7_22TCN18-7901.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/EE7_22TCN18-7901.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/72F_22TCN18-7902.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/72F_22TCN18-7902.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/54D_22TCN18-7903.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/54D_22TCN18-7903.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AF1_22TCN18-7904.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AF1_22TCN18-7904.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9A2_22TCN18-7905.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9A2_22TCN18-7905.pdf)
Phần 6|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/975_22TCN18-7906.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/975_22TCN18-7906.pdf)
Phần 7|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/185_22TCN18-7907.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/185_22TCN18-7907.pdf)
Phần 8|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/377_22TCN18-7908.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/377_22TCN18-7908.pdf)
Phần 9|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E3F_22TCN18-7909.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E3F_22TCN18-7909.pdf)
Phần 10|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/7CC_22TCN18-7910.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/7CC_22TCN18-7910.pdf)
Phần 11|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/F36_22TCN18-7911.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/F36_22TCN18-7911.pdf)
Phần 12|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E2C_22TCN18-7912.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E2C_22TCN18-7912.pdf)
Phần 13|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/48E_22TCN18-7913.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/48E_22TCN18-7913.pdf)
Phần 14|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/FEB_22TCN18-7914.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/FEB_22TCN18-7914.pdf)
Phần 15|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8E3_22TCN18-7915.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8E3_22TCN18-7915.pdf)
Phần 16|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E63_22TCN18-7916.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E63_22TCN18-7916.pdf)
Phần 17|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ACF_22TCN18-7917.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ACF_22TCN18-7917.pdf)
Phần 18|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/685_22TCN18-7918.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/685_22TCN18-7918.pdf)
Phần 19|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/71E_22TCN18-7919.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/71E_22TCN18-7919.pdf)
Phần 20|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ECA_22TCN18-7920.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ECA_22TCN18-7920.pdf)
Phần 21|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/DED_22TCN18-7921.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/DED_22TCN18-7921.pdf)
Phần 22|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9AF_22TCN18-7922.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9AF_22TCN18-7922.pdf)
Phần 23|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZDB_22TCN18-7923.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZDB_22TCN18-7923.pdf)
Phần 24|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/4BE_22TCN18-7924.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/4BE_22TCN18-7924.pdf)
Phần 25|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/51D_22TCN18-7925.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/51D_22TCN18-7925.pdf)
Phần 26|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E39_22TCN18-7926.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E39_22TCN18-7926.pdf)
Phần 27|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E49_22TCN18-7927.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E49_22TCN18-7927.pdf)
Phần 28|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ACA_22TCN18-7928.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ACA_22TCN18-7928.pdf)
Phần 29|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B69_22TCN18-7929.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B69_22TCN18-7929.pdf)
Phần 30|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E99_22TCN18-7930.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E99_22TCN18-7930.pdf)
Phần 31|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BAF_22TCN18-7931.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BAF_22TCN18-7931.pdf)
Phần 32|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C17_22TCN18-7932.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C17_22TCN18-7932.pdf)
Phần 33|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/84C_22TCN18-7933.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/84C_22TCN18-7933.pdf)
Phần 34|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/778_22TCN18-7934.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/778_22TCN18-7934.pdf)
Phần 35|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CCE_22TCN18-7935.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CCE_22TCN18-7935.pdf)
Phần 36|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/39B_22TCN18-7936.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/39B_22TCN18-7936.pdf)
Phần 37|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ACC_22TCN18-7937.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ACC_22TCN18-7937.pdf)
Phần 38|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z65_22TCN18-7938.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z65_22TCN18-7938.pdf)
Phần 39|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/92E_22TCN18-7939.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/92E_22TCN18-7939.pdf)
Phần 40|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B93_22TCN18-7940.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B93_22TCN18-7940.pdf)
Phần 41|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3A2_22TCN18-7941.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3A2_22TCN18-7941.pdf)
Phần 42|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/43E_22TCN18-7942.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/43E_22TCN18-7942.pdf)
Phần 43|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2AE_22TCN18-7943.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2AE_22TCN18-7943.pdf)
Phần 44|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/4A2_22TCN18-7944.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/4A2_22TCN18-7944.pdf)
Phần 45|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/94F_22TCN18-7945.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/94F_22TCN18-7945.pdf)
Phần 46|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2ZZ_22TCN18-7946.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2ZZ_22TCN18-7946.pdf)
Phần 47|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E12_22TCN18-7947.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E12_22TCN18-7947.pdf)
Phần 48|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/5C8_22TCN18-7948.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/5C8_22TCN18-7948.pdf)
Phần 49|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/46C_22TCN18-7949.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/46C_22TCN18-7949.pdf)
Phần 50|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3EA_22TCN18-7950.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3EA_22TCN18-7950.pdf)
Phần 51|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z5A_22TCN18-7951.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z5A_22TCN18-7951.pdf)
Phần 52|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/364_22TCN18-7952.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/364_22TCN18-7952.pdf)
Phần 53|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/1D8_22TCN18-7954.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/1D8_22TCN18-7954.pdf)
Phần 55|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/273_22TCN18-7955.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/273_22TCN18-7955.pdf)
Phần 56|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/7D5_22TCN18-7956.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/7D5_22TCN18-7956.pdf)
Phần 57|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8DF_22TCN18-7957.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8DF_22TCN18-7957.pdf)

bocau1108
20/09/07, 10:05 AM
Bạn nào có tiêu chuẩn thiết kế cầu bằng tiếng Anh gửi cho mình theo hộp thư hoalanrung1108@yahoo.com

Mình cảm ơn nhiều nha.

giacmotrua
04/10/07, 11:47 PM
Mình đang tìm TCXD 205:1998. Bạn nào có cho mình tham khảo chút nhé.

nbc
04/10/07, 11:54 PM
Mình đang tìm TCXD 205:1998. Bạn nào có cho mình tham khảo chút nhé.

Nếu là: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế thì nó đây bạn ạ:

Nhấn vào đây để tải về (bản .pdf) (http://tieuchuan.xaydung.gov.vn/TCXDVN/TCXDVN.NSF/39899ca304173c6d49256d1f0029c12d/d4078c07d404e17f472570c90066c9f4/$FILE/16-TCXD%20205-1998.pdf)

Nhấn vào đây để tải về (bản .doc) (http://tieuchuan.xaydung.gov.vn/TCXDVN/TCXDVN.NSF/39899ca304173c6d49256d1f0029c12d/d4078c07d404e17f472570c90066c9f4/$FILE/16-TCXD%20205-1998.doc)

r0ckdeath
05/10/07, 12:04 AM
Nếu các file thầy up lên không phải là file bạn đang cần thì thử xem cái này có phải không bạn nhé:
http://support.cauduongbkdn.com/r0ck/upload/fileuploaded/22TCN250-98NTN.rar

studentcpr
18/10/07, 09:16 PM
Bạn nào có tài liệu về thiết kế cầu dầm thép liên hợp không cho mình xin với.

brfebkdn
05/11/07, 10:00 AM
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05:

Kích chuột phải / Save Target As

Phần 1|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Loi_noi_dau.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Loi_noi_dau.pdf)
Phần 2|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_1__Du___1-6_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_1__Du___1-6_.pdf)
Phần 3|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_2__Du___1-20_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_2__Du___1-20_.pdf)
Phần 4|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_3__Dau___1-24_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_3__Dau___1-24_.pdf)
Phần 5|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_3__Cuoi_25-52_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_3__Cuoi_25-52_.pdf)
Phần 6|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_4__Du___1-49_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_4__Du___1-49_.pdf)
Phần 7|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__Dau___1-48_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__Dau___1-48_.pdf)
Phần 8|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__giua___49-87_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__giua___49-87_.pdf)
Phần 9|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__Cuoi___88-140_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_5__Cuoi___88-140_.pdf)
Phần 10|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_6__Dau___1-67_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_6__Dau___1-67_.pdf)
Phần 11|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_6__Tiep-het___68-122_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_6__Tiep-het___68-122_.pdf)
Phần 12|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_9__Du___1-17_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_9__Du___1-17_.pdf)
Phần 13|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_10_-_PL10__Dau___1-43_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_10_-_PL10__Dau___1-43_.pdf)
Phần 14|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_10_-_PL10__Cuoi___44-86_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_10_-_PL10__Cuoi___44-86_.pdf)
Phần 15|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_11__Du___1-32_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_11__Du___1-32_.pdf)
Phần 16|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_12__Du___1-68_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_12__Du___1-68_.pdf)
Phần 17|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_13__Du___1-21_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_13__Du___1-21_.pdf)
Phần 18|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_14__Du___1-41_.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/Phan_14__Du___1-41_.pdf)


Sao mình không load về được hả phnam?
Giúp mình với.
Thanks.

thaihop
11/11/07, 08:06 AM
Mình đang muốn có tiêu chuẩn 272 - 05 nhưng mà ko download được. Ban quản trị xem lại link hộ mình!

luonggiacat
11/11/07, 02:09 PM
Mình đang muốn có tiêu chuẩn 272 - 05 nhưng mà ko download được. Ban quản trị xem lại link hộ mình!
Hoàn toàn được bạn à. Bạn kích vào "Tải về", sau đó xuất hiện trình duyệt mới. Bạn chờ cho IDM hoạt động và dowload về được đó.
Thân mến

TuanABC
12/12/07, 02:36 PM
Em đang làm đồ án môn học theo TC 272-05. Nhưng em lại có tài liệu mẫu làm theo TC 272-01 . Vậy cho em hỏi 2 qui trình này khác nhau như thế nào và em có sử dụng được tài liệu đó không ạ

phamtien
01/03/08, 04:48 PM
Bạn nào có tài liệu về thiết kế cầu dầm thép liên hợp không cho mình xin với.
Bạn hãy tham khảo giáo trình Thiết kế cầu thép của GS Lê Đình Tâm xem, chương 7 có cả 2 ví dụ cầu dầm thép liên hợp va ko liên hợp đấy. Trình tự các bước cũng theo thế

miss_H
19/03/08, 02:11 PM
mình đang cần tiêu chuẩn này
cảm ơn bạn nhiều nha

07cd1n
19/03/08, 04:22 PM
Em đang làm cầu đúc hẫng muốn tìm tài liệu tiêu chuẩn về phần này. Mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn.

papa2007
17/04/08, 09:12 AM
sao không có chương 7 và chương 8 của quy trình 22TCN272-05 vậy bạn?

matbao8x
13/08/08, 02:07 PM
các bạn ơi! tôi muốn in một bản 22TCN-272 -05 giống như đã xuất bản. Nhưng mình ko tìm thấy file nào mà có trang tiếng việt và tiếng anh trùng nha hết. Bạn nào có thì chia sẽ dùm được ko? cảm ơn rất nhiều đó. Merci cu cu!

congtuongx3a
08/09/08, 10:24 PM
Anh phnam xem lại dùm TC 22TCN272-05 dùm em với, em download toàn bộ rùi nhưng vẫn thiếu phần 7+ phần 8 à. Trong đó có mấy phần trùng nhau.
Thanks

phnam
08/09/08, 10:28 PM
Anh phnam xem lại dùm TC 22TCN272-05 dùm em với, em download toàn bộ rùi nhưng vẫn thiếu phần 7+ phần 8 à. Trong đó có mấy phần trùng nhau.
Thanks
Các phần chính của 22TCN 272-05 bao gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Phần 7 và 8 do không phù hợp với điều kiện Việt Nam nên được lượt bỏ.
Bạn down như vậy đã đủ rồi đó!

nmn1918
08/09/08, 10:36 PM
Giới thiệu với các bạn đôi nét cơ bản về tiêu chuẩn thiết kế cầu mới.

phnam có cuốn Giải thích tiêu chuẩn 22TCN272_05 không?

nmn1918
08/09/08, 10:44 PM
các bạn ơi! tôi muốn in một bản 22TCN-272 -05 giống như đã xuất bản. Nhưng mình ko tìm thấy file nào mà có trang tiếng việt và tiếng anh trùng nha hết. Bạn nào có thì chia sẽ dùm được ko? cảm ơn rất nhiều đó. Merci cu cu!
Tiêu chuẩn 22TCN272_05 (song ngữ) ở Technic có đấy nhưng mà phải đặt trước để trung tâm photo cho bạn, năm ngoái mình cũng có mua một bộ. Vì song ngữ nên hơi dày, theo mình bạn nên đóng làm 3 cuốn để tiện sử dụng.

maiyeu2307
09/09/08, 01:15 PM
Anh phnam xem lại dùm TC 22TCN272-05 dùm em với, em download toàn bộ rùi nhưng vẫn thiếu phần 7+ phần 8 à. Trong đó có mấy phần trùng nhau.
Thanks
Tường ơi phần 7 và phần 8 không có đâu! Maiyeu nghe nói nó được dịch từ bộ tiêu chuẩn ASSHTO thì phải, 2 phần đó hình như không cần cho mình nên không dịch.:Mfallingasleep:

maiyeu2307
09/09/08, 01:17 PM
phnam có cuốn Giải thích tiêu chuẩn 22TCN272_05 không?
Cuồn giải thích tiêu chuẩn 22TCN 272 05 đã có ngoài Technic rồi đó bạn, bữa trước maiyeu có hỏi họ có đưa ra nhưng thấy chưa cần nên chưa mua, cũng khá dày đó gần bằng cuốn TC luôn giá cũng tương tự hì hì.:M020:

mercurycd3b
23/11/08, 08:45 PM
Bạn tìm trên mạng xem có nhiều tiêu chuẩn tiếng anh lắm

viking
11/02/09, 03:03 PM
Xin chào
Mình tên là Khoa
Kỹ sư cơ khí khóa 2000
Giờ mình đi thi công cầu đường
Ai có tiêu chuẩn hàn cầu thép 22TCN280-01 cho mình xin với.
Xin cảm ơn

Xin vui lòng gõ TIẾNG VIỆT CÓ DẤU trên diễn đàn

nguyenlan
11/02/09, 05:12 PM
Xin chào
Mình tên là Khoa
Kỹ sư cơ khí khóa 2000
Giờ mình đi thi công cầu đường
Ai có tiêu chuẩn hàn cầu thép 22TCN280-01 cho mình xin với.
Xin cảm ơn

bác lười tìm kiếm quá. chính trên mục này có mà
http://cauduongbkdn.com/f@rums/t2502-tiu-chun-thit-k-cu.html

thinhquoc
05/06/09, 11:02 AM
Thầy ơi co giáo trình mố trụ cầu không post lên cho chúng em với. Phần này quan trọng nhưng em thấy ít thảo luận quá

leejuaan
05/11/09, 11:51 AM
hưxx! cầu quả là 1 thư viện bạt ngàn! mình đang ôn chuyên đề cầu,kiểu này quá tải mất

daingua
18/11/09, 02:41 PM
Xin chào!các anh chị em!xin chào các đồng nghiệp.mình mới ra đi làm mọi cái đều mới và bỡ ngỡ!nên phải đi tìm tài liệu để bổ sung những kiến thức rỗng và tiếp cận thêm thông tin mới!vậy nhờ anh chị em nhé!

luuvandung1
04/03/10, 08:36 AM
Cám ơn nh nh ! Thanks
:m048:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

congvippro
03/03/14, 10:24 AM
sao cái tiêu chẩn 272-05 tai vể không thấy phần thiết kế cầu thép!không thấy phần 7!bạn nào có cho mình xin với