PDA

View Full Version : Ứng Suất +Ứng Suât+Ứng Suất-TCN-272-05nguyenhuubiencd
09/05/11, 12:29 AM
xin mọi người trên diễn đàn giúp đở:
-Ứng suất có hiệu sau tất cả các mất mát trong cốt thép dự ứng lực?
-Thành phần dự ứng lực hữu hiệu trên hướng của lực cắt tác dụng sau khi trừ đi tất cả các mất mát ứng suất?
tất cả là gì và được tính như thế nào theo TCN 272-05
mình xin cảm ơn.