PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Học VBAhaydoidayvdd
24/10/07, 01:40 AM
Em đang học về VBA, đang cho chạy một chương trình nhưng không chạy được. chương trình báo lỗi ở lệnh sau:
Dim KetNoi As New clsConnect
Private Sub cmdNhapXong_Click()
If KetNoi.NhapDL(txtBo.Text, txtB.Text, txtHo.Text, txtH.Text, txtl.Text, txta.Text, txtd.Text, txtR.Text) Then
frmNhapDL.Hide
frmGiaoDien.cmdTaoBanVe.Enabled = True
frmGiaoDien.cmdThuyetMinh.Enabled = True
Else
MsgBox "Ban hay nhap day du so lieu"
End If

End Sub

Bác nào có cách gỡ dùm em.
Thanks!!

myfamily
24/10/07, 10:08 AM
Tôi ko biết về VB nhưng tôi có nhận xét thế này.
Dim KetNoi As New clsConnect, bạn tạo ra 1 đối tượng, clsConnect đã định nghĩa chưa ?
KetNoi.NhapDL, Giá trị trả về có phù hợp ko.
Bạn phải cho tôi biết thông tin về class clsConnect thì mới biết vì sao gặp lỗi dc.

haydoidayvdd
24/10/07, 12:13 PM
Cảm ơn bác nhiều, nhờ bác gợi ý em kiểm tra lai cái class connect, thì ra em mới sắp xếp lại thư mục , chuyển chương trình này qua thư mục khác nên chưa đổi đường dẫn, chương trình không chạy được.
Public Sub Class_Initialize()
proPath = "E:\hocVBA\TKCD\DungVo2\VBA-Acad\MatCat"
Set oDB = oEngine.OpenDatabase(proPath & "\matcat.mdb")
End Sub

Thanks!!