PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lỗi khi mở file excel 2007 định dạng *.xlsmcongtuongx3a
17/05/12, 02:32 PM
Chào cả nhà!
Mình vừa mới lập một bảng tính và lưu với định dạng *.xlsm, những ngày đầu khi mà mình chưa viết code VBA thì vẫn chạy file đó bình thường, đến khi mình bổ sung code VBA vào bảng tính đó và lưu lại, khi mình mở lại file đó thì bị lỗi như hình:

http://nm9.upanh.com/b3.s26.d2/9b818f4455448632f29767bdbf5a196e_44845749.loi.bmp
Còn đây là đoạn code đó.
Function NSZ(Xo, Yo, Z) As Single
Dim i, j As Integer
cao = Z.Rows.Count 'Xac dinh so hang
Rong = Z.Columns.Count 'Xac dinh so cot
Dim A1, A2, B1, B2, Y, X, Tim As Single 'Cac diem chan
For i = 2 To cao
If Z(i, 1) <= Xo And Xo <= Z(i + 1, 1) Then
n = i
For j = 2 To Rong
If Z(1, j) <= Yo And Yo <= Z(1, j + 1) Then
m = j
Y = Z(1, m + 1) - Z(1, m)
X = Z(n + 1, 1) - Z(n, 1)
B1 = Z(n, m + 1)
B2 = Z(n + 1, m + 1)
A1 = Z(n, m)
A2 = Z(n + 1, m)
Tim = (A1 * (Z(1, m + 1) - Yo) * (Z(n + 1, 1) - Xo) + A2 * (Xo - Z(n, 1)) * (Z(1, m + 1) - Yo) + B1 * (Yo - Z(1, m)) * (Z(n + 1, 1) - Xo) + B2 * (Xo - Z(n, 1)) * (Yo - Z(1, m))) / (X * Y)
End If
Next j
Exit For
End If
Next i
NSZ = Tim
End Function
------------------------------------------------
Function NS(SoX, X, Y) As Double
Dim i As Integer
Dim n, cao As Integer
cao = X.Rows.Count
For i = 1 To cao
If X(i) <= SoX And SoX <= X(i + 1) Then
n = i
NS = Y(n) + (SoX - X(n)) * (Y(n + 1) - Y(n)) / (X(n + 1) - X(n))
Exit For
End If
Next i
End Function
-------------------------------------------
Function NSP(SoX, X, Y) As Double
Dim a, b, c, Ya, Yb, Yc, t As Double
Dim i, n, cao As Integer
cao = X.Rows.Count
For i = 1 To cao - 2
a = X(i)
b = X(i + 2)
If a <= SoX And SoX <= b Then
n = i
c = X(i + 1)
Ya = Y(n)
Yb = Y(n + 2)
Yc = Y(n + 1)
t = 2 * (SoX - a) / (b - a)
NSP = Ya + (Yc - Ya) * t + (Yb - 2 * Yc + Ya) * t * (t - 1) / 2
Exit For
End If
Next i
End Function
Ai có cách giải quyết lỗi trên xin chỉ giúp mình.
Trân trọng cảm ơn mọi người!
P/S: Các file excel khác mình vẫn mở được bình thường.

huyphan
17/05/12, 03:31 PM
Bạn sử dụng Excel 2003 hay 2007/2010?
Tham khảo cách khắc phục ở đây: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?36171-L%E1%BB%97i-trong-Excel-2010-Not-Enough-System-resources-to-display-completely

Chúc bạn thành công!

congtuongx3a
17/05/12, 03:36 PM
Bạn sử dụng Excel 2003 hay 2007/2010?
Tham khảo cách khắc phục ở đây: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?36171-L%E1%BB%97i-trong-Excel-2010-Not-Enough-System-resources-to-display-completely

Chúc bạn thành công!
Mình dùng OFFICE 2007.
Mình đã đọc bài viết đó trong giaiphapexcel trước khi lên diễn đàn hỏi rồi, nhưng tất cả các cách trong đó không giải quyết được vấn đề, một số cách thì không đúng với lỗi trên.