PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tôdoanduong
18/03/07, 09:49 PM
Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005

Mọi người có thể tải về từ đường link sau đây:

nbc
29/03/07, 03:19 PM
Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN 211-2006:

http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Tieu_chuan_kem_theo_QD_52-2006-02.pdf

nbc
29/03/07, 03:20 PM
Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm 22TCN 274-01 (phương pháp AASHTO):

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/FF3_22TCN274-0101.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/FF3_22TCN274-0101.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3F1_22TCN274-0102.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3F1_22TCN274-0102.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/834_22TCN274-0103.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/834_22TCN274-0103.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3B6_22TCN274-0104.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3B6_22TCN274-0104.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/1F9_22TCN274-0105.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/1F9_22TCN274-0105.pdf)
Phần 6|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/644_22TCN274-0106.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/644_22TCN274-0106.pdf)
Phần 7|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/32Z_22TCN274-0107.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/32Z_22TCN274-0107.pdf)
Phần 8|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8Z1_22TCN274-0108.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8Z1_22TCN274-0108.pdf)
Phần 9|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D44_22TCN274-0109.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D44_22TCN274-0109.pdf)
Phần 10|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BDD_22TCN274-0110.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BDD_22TCN274-0110.pdf)
Phần 11|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D85_22TCN274-0111.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D85_22TCN274-0111.pdf)
Phần 12|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/5Z9_22TCN274-0112.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/5Z9_22TCN274-0112.pdf)
Phần 13|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZBA_22TCN274-0113.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZBA_22TCN274-0113.pdf)
Phần 14|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/EZB_22TCN274-0114.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/EZB_22TCN274-0114.pdf)
Phần 15|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/F68_22TCN274-0115.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/F68_22TCN274-0115.pdf)
Phần 16|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/A18_22TCN274-0116.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/A18_22TCN274-0116.pdf)
Phần 17|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/566_22TCN274-0117.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/566_22TCN274-0117.pdf)
Phần 18|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/78E_22TCN274-0118.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/78E_22TCN274-0118.pdf)
Phần 19|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2BB_22TCN274-0119.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2BB_22TCN274-0119.pdf)
Phần 20|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/DFC_22TCN274-0120.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/DFC_22TCN274-0120.pdf)
Phần 21|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BZ6_22TCN274-0121.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BZ6_22TCN274-0121.pdf)
Phần 22|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D9Z_22TCN274-0122.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D9Z_22TCN274-0122.pdf)
Phần 23|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/94A_22TCN274-0123.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/94A_22TCN274-0123.pdf)
Phần 24|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9Z2_22TCN274-0124.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9Z2_22TCN274-0124.pdf)
Phần 25|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E72_22TCN274-0125.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E72_22TCN274-0125.pdf)
Phần 26|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2D4_22TCN274-0126.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2D4_22TCN274-0126.pdf)
Phần 27|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/EC6_22TCN274-0127.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/EC6_22TCN274-0127.pdf)
Phần 28|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/83E_22TCN274-0128.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/83E_22TCN274-0128.pdf)
Phần 29|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9B2_22TCN274-0129.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9B2_22TCN274-0129.pdf)
Phần 30|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D56_22TCN274-0130.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D56_22TCN274-0130.pdf)
Phần 31|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/72D_22TCN274-0131.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/72D_22TCN274-0131.pdf)
Phần 32|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/62A_22TCN274-0132.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/62A_22TCN274-0132.pdf)
Phần 33|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z24_22TCN274-0133.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z24_22TCN274-0133.pdf)
Phần 34|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9DD_22TCN274-0134.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9DD_22TCN274-0134.pdf)
Phần 35|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZB6_22TCN274-0135.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZB6_22TCN274-0135.pdf)
Phần 36|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/48F_22TCN274-0136.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/48F_22TCN274-0136.pdf)
Phần 37|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZC2_22TCN274-0137.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZC2_22TCN274-0137.pdf)
Phần 38|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/6E3_22TCN274-0138.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/6E3_22TCN274-0138.pdf)

nbc
29/03/07, 03:20 PM
Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng 22TCN 223-95:

Phần 1|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/37B_22TCN223-9501.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/37B_22TCN223-9501.pdf)
Phần 2|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/56A_22TCN223-9502.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/56A_22TCN223-9502.pdf)
Phần 3|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/D21_22TCN223-9503.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/D21_22TCN223-9503.pdf)
Phần 4|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/CDE_22TCN223-9504.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/CDE_22TCN223-9504.pdf)
Phần 5|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/1CF_22TCN223-9505.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/1CF_22TCN223-9505.pdf)
Phần 6|http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/C5D_22TCN223-9506.pdf) Tải xuống (http://www1.mt.gov.vn/khcn/tieuchuannganh/uploads/C5D_22TCN223-9506.pdf)

nbc
05/04/07, 09:49 PM
Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn 22TCN 210-1992:

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z1A_22TCN210-9201.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z1A_22TCN210-9201.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/268_22TCN210-9202.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/268_22TCN210-9202.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/48A_22TCN210-9203.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/48A_22TCN210-9203.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3E8_22TCN210-9204.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3E8_22TCN210-9204.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/244_22TCN210-9205.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/244_22TCN210-9205.pdf)

nbc
05/04/07, 11:07 PM
Quy trình khảo sát đường ôtô 22TCN 263-2000:

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3B4_22TCN263_2000p1.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3B4_22TCN263_2000p1.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D1C_22TCN263_2000p2.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D1C_22TCN263_2000p2.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/66F_22TCN263_2000p3.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/66F_22TCN263_2000p3.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/318_22TCN263_2000p4.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/318_22TCN263_2000p4.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CE8_22TCN263_2000p5.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CE8_22TCN263_2000p5.pdf)
Phần 6|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AEC_22TCN263_2000p6.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AEC_22TCN263_2000p6.pdf)
Phần 7|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9CZ_22TCN263_2000p7.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/9CZ_22TCN263_2000p7.pdf)
Phần 8|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/365_22TCN263_2000p8.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/365_22TCN263_2000p8.pdf)
Phần 9|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/F4B_22TCN263_2000p9.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/F4B_22TCN263_2000p9.pdf)
Phần 10|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/5A3_22TCN263_2000p10.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/5A3_22TCN263_2000p10.pdf)
Phần 11|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/58A_22TCN263_2000p11.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/58A_22TCN263_2000p11.pdf)
Phần 12|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/7CZ_22TCN263_2000p12.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/7CZ_22TCN263_2000p12.pdf)
Phần 13|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/88C_22TCN263_2000p13.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/88C_22TCN263_2000p13.pdf)
Phần 14|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AC8_22TCN263_2000p14.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AC8_22TCN263_2000p14.pdf)
Phần 15|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CD4_22TCN263_2000p16.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CD4_22TCN263_2000p16.pdf)
Phần 16|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E8A_22TCN263_2000p17.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/E8A_22TCN263_2000p17.pdf)
Phần 17|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/576_22TCN263_2000p18.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/576_22TCN263_2000p18.pdf)
Phần 18|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CB1_22TCN263_2000p19.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/CB1_22TCN263_2000p19.pdf)
Phần 19|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/DA7_22TCN263_2000p20.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/DA7_22TCN263_2000p20.pdf)
Phần 20|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/426_22TCN263_2000p21.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/426_22TCN263_2000p21.pdf)
Phần 21|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/646_22TCN263_2000p22.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/646_22TCN263_2000p22.pdf)
Phần 22|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZEZ_22TCN263_2000p23.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZEZ_22TCN263_2000p23.pdf)
Phần 23|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZC9_22TCN263_2000p24.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/ZC9_22TCN263_2000p24.pdf)
Phần 24|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/452_22TCN263_2000p25.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/452_22TCN263_2000p25.pdf)
Phần 25|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/892_22TCN263_2000p26.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/892_22TCN263_2000p26.pdf)
Phần 26|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/F9C_22TCN263_2000p27.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/F9C_22TCN263_2000p27.pdf)
Phần 27|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AC3_22TCN263_2000p28.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AC3_22TCN263_2000p28.pdf)
Phần 28|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/737_22TCN263_2000p29.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/737_22TCN263_2000p29.pdf)

nbc
12/04/07, 05:57 PM
Đường cao tốc - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5729:1997

nbc
16/06/07, 05:36 PM
Tiêu chuẩn thiết kế mới ra lò đây:

TCXDVN 104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế ".

http://www.moc.gov.vn/Vietnam/Documents/Standard/7965200705310756000/attachments/1539_QD%2022.rar

Chưa kịp đọc nữa! Mọi người cùng đọc và trao đổi nhé!

nbc
16/06/07, 05:44 PM
Tiêu chuẩn này cũng mới rười rượi nữa nè:

TCXDVN 392 : 2007 "Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"


http://www.moc.gov.vn/Vietnam/Documents/Standard/7686200705071023000/attachments/1505_QD%2017.rar

nbc
17/06/07, 09:10 AM
Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu 22TCN 262-2000:

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C8F_22TCN262_2000p1.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C8F_22TCN262_2000p1.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/62B_22TCN262_2000p2.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/62B_22TCN262_2000p2.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2A4_22TCN262_2000p3.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2A4_22TCN262_2000p3.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/1A7_22TCN262_2000p4.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/1A7_22TCN262_2000p4.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AEZ_22TCN262_2000p5.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AEZ_22TCN262_2000p5.pdf)
Phần 6|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C89_22TCN262_2000p6.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C89_22TCN262_2000p6.pdf)
Phần 7|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AB6_22TCN260_2000p7.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/AB6_22TCN260_2000p7.pdf)
Phần 8|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BAE_22TCN262_2000p8.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BAE_22TCN262_2000p8.pdf)
Phần 9|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C93_22TCN262_2000p9.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C93_22TCN262_2000p9.pdf)
Phần 10|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/124_22TCN262_2000p10.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/124_22TCN262_2000p10.pdf)

04xc1
06/08/07, 07:48 PM
các đường dẫn đến trang này đều bị die rồi mong BQT kiếm lại giúp mọi người làm đò án trả nợ hè . rất nhiều dân chúng đang cần sự hỗ trợ của các nghĩa hiệp :))

phnam
06/08/07, 08:28 PM
Đúng là một số link download ở diễn đàn ta kô hoạt động do nguồn họ thay đổi URL.
Tạm thời bạn vào đây để search nhé, nhiều lắm.
http://www1.mt.gov.vn/vanban/Default.aspx
BQT sẽ cập nhật ở diễn đàn trong thời gian sớm nhất.
Thân!!!

HV230980
22/08/07, 04:18 PM
Bổ sung 1 số tài liệu:
TCXDVN 372 : 2006 - Ống bê tông cốt thép thoát nước
QĐ 372005 - Định mức thoát nước đô thị
QĐ 14 - Định mức duy trì cây xanh

nbc
24/08/07, 11:06 AM
Các đường link đến website của bộ Giao thông vận tải đã được cập nhật theo thay đổi của Bộ này. Mọi người kiểm tra lại thử, nếu còn có gì vướng mắc xin phản hồi ngay nhé!

nbc
24/08/07, 01:23 PM
Bổ sung 1 số tài liệu:
- TCXDVN 372 : 2006 “ ống bê tông cốt thép thoát nước"
- QD_372005 - Định mức thoát nước đô thị.
-QD 14-Định mức duy trì cây xanh.

Cám ơn anh HV230980 những ngày qua đã không ngừng đóng góp cho kho tư liệu của Diễn đàn. Hiện BQT đã sắp xếp theo từng chủng loại tài liệu, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá...Kính mong anh chia xẻ đúng topic để mọi người dễ xử dụng.

Cám ơn anh nhiều!

nbc
24/08/07, 02:47 PM
Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông 22TCN 242-1998:

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2F2_22TCN242_98p1.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/2F2_22TCN242_98p1.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/A2D_22TCN242_98p2.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/A2D_22TCN242_98p2.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BC3_22TCN242_98p3.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/BC3_22TCN242_98p3.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C3F_22TCN242_98p4.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/C3F_22TCN242_98p4.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/147_22TCN242_98p5.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/147_22TCN242_98p5.pdf)
Phần 6|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/687_22TCN242_98p6.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/687_22TCN242_98p6.pdf)
Phần 7|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/633_22TCN242_98p7.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/633_22TCN242_98p7.pdf)
Phần 8|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/FDF_22TCN242_98p8.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/FDF_22TCN242_98p8.pdf)
Phần 9|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D11_22TCN242_98p9.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/D11_22TCN242_98p9.pdf)
Phần 10|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/846_22TCN242_98p10.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/846_22TCN242_98p10.pdf)
Phần 11|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/5B3_22TCN242_98p11.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/5B3_22TCN242_98p11.pdf)
Phần 12|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/513_22TCN242_98p12.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/513_22TCN242_98p12.pdf)
Phần 13|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B63_22TCN242_98p13.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B63_22TCN242_98p13.pdf)
Phần 14|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B4E_22TCN242_98p14.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B4E_22TCN242_98p14.pdf)
Phần 15|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/19F_22TCN242_98p16.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/19F_22TCN242_98p16.pdf)
Phần 15|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/6Z6_22TCN242_98p15.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/6Z6_22TCN242_98p15.pdf)
Phần 17|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B74_22TCN242_98p17.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B74_22TCN242_98p17.pdf)
Phần 18|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/F9Z_22TCN242_98p18.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/F9Z_22TCN242_98p18.pdf)

nbc
24/08/07, 02:49 PM
Tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông trong vùng có động đất 22TCN 221-1995:

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/591_22TCN221-9501.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/591_22TCN221-9501.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/58B_22TCN221-9502.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/58B_22TCN221-9502.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/559_22TCN221-9503.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/559_22TCN221-9503.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/4F7_22TCN221-9504.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/4F7_22TCN221-9504.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8F3_22TCN221-9506.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/8F3_22TCN221-9506.pdf)
Phần 6|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/958_22TCN221-9507.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/958_22TCN221-9507.pdf)

nbc
24/08/07, 02:53 PM
Tiêu chuẩn thiết kế đường cứu nạn ô tô 22TCN 218-1994:

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/745_22TCN218-9401.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/745_22TCN218-9401.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B8Z_22TCN218-9402.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B8Z_22TCN218-9402.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B59_22TCN218-9403.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/B59_22TCN218-9403.pdf)

nbc
24/08/07, 02:57 PM
Đường giao thông nông thôn 22TCN 210-1992:

Phần 1|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z1A_22TCN210-9201.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/Z1A_22TCN210-9201.pdf)
Phần 2|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/268_22TCN210-9202.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/268_22TCN210-9202.pdf)
Phần 3|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/48A_22TCN210-9203.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/48A_22TCN210-9203.pdf)
Phần 4|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3E8_22TCN210-9204.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/3E8_22TCN210-9204.pdf)
Phần 5|http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/images/pdf.gif (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/244_22TCN210-9205.pdf) Tải xuống (http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/uploads/244_22TCN210-9205.pdf)

hermyone1610
31/08/07, 09:04 PM
Tài liệu dành cho môn học Chuyên đề đường : tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104-2007 do Bộ xây dựng ban hành.

lap_ktxd_tphcm
13/11/07, 09:28 PM
Chào mọi người, mình tên Lập. hiện đang là sinh viên năm 3 DH GTVT TPHCM

Mình rất mong được sự chỉ bảo và trao đổi kinh nghiệm học tập cùng các bạn.

TruongLinh.CHAU
17/11/07, 12:33 AM
22 TCN211-2006 - Bản gốc của bộ Bộ giao thông vận tải
(Chán quá, tớ Upload ca 10 lần mà không thành công, các Bạn Down tạm tại Link này nhé, Chú ý chỉ duy trì được 7 ngày )
http://download.yousendit.com/1BA09D2600A20E07

cuongnguyen
02/01/08, 04:30 PM
chức năng đăng ký của diễn đàn hơi chậm. Rất cảm ơn về một số tiêu chuẩn, cảm ơn nhiều

cuongnguyen
02/01/08, 04:36 PM
tại sao tôi không down load được các tiêu chuẩn trên

nbc
03/01/08, 08:25 PM
chức năng đăng ký của diễn đàn hơi chậm. Rất cảm ơn về một số tiêu chuẩn, cảm ơn nhiều

Vấn đề đăng ký không hề chậm bạn ạ, được thỏa mãn ngay tức thì mà! :smi1:


tại sao tôi không down load được các tiêu chuẩn trên

Diễn đàn tồn tại được nhờ cân đối giữa "cho" và "nhận". Bây giờ có lẽ bạn đã có thể download được các tài nguyên của Diễn đàn rồi đấy! :smi11:

xenlong
21/02/08, 01:45 PM
Cảm ơn thầy Cương đã cung cấp các link down các tiêu chuẩn. Nhưng em thấy các tiêu chuẩn thầy post lên đc chia ra nhiều phần nên nếu chỉ down riêng từng phần thì rất tiện lợi, nhưng theo em thì thầy down trước các phần này về rồi nén lại thành một file duy nhất như thê đỡ phải click từng link một mất thời gian lắm ạ. Được không thầy?!!
Em cảm ơn ạ.

nbc
21/02/08, 03:27 PM
Cảm ơn thầy Cương đã cung cấp các link down các tiêu chuẩn. Nhưng em thấy các tiêu chuẩn thầy post lên đc chia ra nhiều phần nên nếu chỉ down riêng từng phần thì rất tiện lợi, nhưng theo em thì thầy down trước các phần này về rồi nén lại thành một file duy nhất như thê đỡ phải click từng link một mất thời gian lắm ạ. Được không thầy?!!
Em cảm ơn ạ.

Cám ơn bạn đã góp ý cho Diễn đàn.

Kho Tiêu chuẩn đang được các IT của Diễn đàn tổ chức lại; trong thời gian tới hẳn sẽ có những tiến bộ hơn.

xenlong
27/02/08, 10:41 PM
Đây là link down 22TCN 211-06. Các bạn khóa 04 nên down về để nghiên cứu. http://www.mekongco.vn/images/upload/TC_ThietKeAoDuong_theo_QD_52-2006-02.pdf

phnam
04/03/08, 03:24 AM
Mình đã cập nhật lại các link download từ trang web của Bộ rồi. Bây giờ các bạn có thể download bình thường.
Chúc thành công!

nbc
10/03/08, 10:31 PM
TCXDVN 372:2006 - Ống cống BTCT thoát nước.

Tiêu chuẩn (định hình) về ống cống tròn BTCT có mối nối âm - dương và phương pháp thử nghiệm chất lượng ống cống (được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn AASHTO).

nbc
10/03/08, 10:35 PM
TCXDVN 392:2007 - Cống hộp BTCT - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Tiêu chuẩn (định hình) về ống hộp BTCT đúc sẵn có 1 hoặc nhiều cửa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm chất lượng(được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn AASHTO).

pham man
25/05/08, 09:04 PM
mình không biết dùng chương trình j để đọc tài liệu này... có đuôi sau là "***.rar"

hero-x3
25/05/08, 09:08 PM
mình không biết dùng chương trình j để đọc tài liệu này... có đuôi sau là "***.rar"
Bạn vào đây (http://cauduongbkdn.com/f@rums/showthread.php?t=4107), đọc kỹ bài viết của bác Trẻ rồi tải phần mềm đó về, cài đặt rồi chạy giải nén file mà bạn thấy có đuôi .rar là đọc được ngay đó:smi1:

nbc
25/05/08, 09:13 PM
mình không biết dùng chương trình j để đọc tài liệu này... có đuôi sau là "***.rar"

Các file này là file đã dùng WinRAR để nén file. Bạn sang chuyên mục Diễn đàn tin học, hoặc nhấn vào đây (http://cauduongbkdn.com/f@rums/t1955-zip-winrar-370-final.html) để chuyển đến đó, tải WinRAR về, rồi cài đặt để đọc các file dạng này.

thangtvgt
30/06/08, 02:27 PM
alo alo! minh la thanh viên mới của diễn đàn
ai có tiêu chuẩn hay quy chuẩn khảo sát nút giao thông trong đô thị cho mình với

gaconbacninh
04/07/08, 02:56 PM
Mình đang thiết kế đường trên mặt đê không biết lấy tiêu chuẩn nào để thiết kế đường. Bạn nào biết chỉ mình với. Cảm ơn nhiều.

DT40
06/07/08, 09:28 AM
Mình đang thiết kế đường trên mặt đê không biết lấy tiêu chuẩn nào để thiết kế đường. Bạn nào biết chỉ mình với. Cảm ơn nhiều.

Theo tôi bạn dùng tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn là phù hợp.

1102
11/07/08, 01:41 PM
Mình đang cần Tiêu chuẩn thi công và nghiệm mặt đường BTXM mà tìm ko thấy- Nhờ các bạn chỉ giúp- Xin cảm ơn!

nbc
11/07/08, 06:47 PM
Mình đang cần Tiêu chuẩn thi công và nghiệm mặt đường BTXM mà tìm ko thấy- Nhờ các bạn chỉ giúp- Xin cảm ơn!

Tiêu chuẩn này đang trong giai đoạn xét duyệt trước khi ban hành. Bạn chịu khó chờ thêm một thời gian nữa.

1102
14/07/08, 11:10 AM
Tiêu chuẩn này đang trong giai đoạn xét duyệt trước khi ban hành. Bạn chịu khó chờ thêm một thời gian nữa.

N­hư vậy trong thời gian này mình thi công Mặt đường BTXM thì áp dụng TC nào để thi công và nghiệm thu hả thầy! Nhờ thầy giải đáp giúp- Em xin cảm ơn!

maiyeu2307
14/07/08, 02:08 PM
Em đã thử đăng ký download ở trang tiêu chuẩn nhưng nó bắt phải mua với giá 37000 đồng. hix cái này em chịu rồi bác ơi!!

nbc
14/07/08, 04:25 PM
N­hư vậy trong thời gian này mình thi công Mặt đường BTXM thì áp dụng TC nào để thi công và nghiệm thu hả thầy! Nhờ thầy giải đáp giúp- Em xin cảm ơn!

Đành phải "chiếu" theo đồ án thiết kế hoặc Tiêu chuẩn thi công KCBTCT đổ tại chỗ thôi bạn ạ. Còn 1 căn cứ nữa cũng được "tạm" chấp nhận là tài liệu "Sổ tay KS TVGS".

Ruyubang_do
14/07/08, 05:00 PM
Đành phải "chiếu" theo đồ án thiết kế hoặc Tiêu chuẩn thi công KCBTCT đổ tại chỗ thôi bạn ạ. Còn 1 căn cứ nữa cũng được "tạm" chấp nhận là tài liệu "Sổ tay KS TVGS".

Đầu hàng thây ơi, em tìm cái này không ra :D, hic hổ danh quá, :M047: lâu nay down tài liệu giùm ng khác, giờ tìm không ra :(( :Mnosepick:

nbc
14/07/08, 05:27 PM
Đầu hàng thây ơi, em tìm cái này không ra :D, hic hổ danh quá, :M047: lâu nay down tài liệu giùm ng khác, giờ tìm không ra :(( :Mnosepick:

Hì... TCVN 4453:1995 Kết cấu BTvà BTCT toàn khối - Quy phạm thi công và nghiêm thu Ruyubang_do à.

Tiêu chuẩn này mình có, upload lên đây luôn.

trungdung_83xd
23/09/08, 04:12 PM
link dow 22TCN 223-95 bị die rui,ai có làm ơn up lên diễn đàn được không,thanks!!

trungdung_83xd
23/09/08, 04:16 PM
link dow 22TCN 223-95 bị die rùi,tui ra hiệu sách mua cung không còn,họ bắt phải mua cả bộ TCVN thì mới có TCN 223-95. Ai có thì up lên diễn đàn được không,,thanks!!

maiyeu2307
23/09/08, 05:03 PM
Anh xem ở đây nữa nhé, em có tổng hợp được một ít đó ạ trong đó có tiêu chuẩn 223-95 đó

http://cauduongbkdn.com/f@rums/showthread.php?t=8516

dovanvientlc
29/09/08, 04:04 PM
Minh dang rất cần tài liệu về biển báo và vạch sơn.Anh em nào có bộ tiêu chuẩn 22TCN 237-01 làm ơn cho mình xin được không? Mình cám ơn rất nhiều! dovanvientlc@gmail.com

bichngadcct
21/10/08, 10:14 PM
Cảm ơn các thành viên, mình đã download được những tài liệu rất bổ ích.

nguyentri1424
20/11/08, 12:18 PM
mình ten la TRÍ năm nay mình mới 21 tuổi.mình đang học ở cao đẳng giao thông.mình muốn tìm được nhiều thông tin hữu ích cho việc học tập của mình.ming rằng sẽ được sự giúp đỡ của các bạn

thaihop
27/11/08, 11:44 PM
Mình đang cần các bộ thiết kế điển hình cống tròn BTCT 78 và 79 của Viện thiết kế GTVT! Ai có thì có thể Scan và Upload lên hộ mình, hoặc gửi cho mình theo mail: thaihop@gmail.com
Chân thành cảm ơn!

htm
16/04/09, 11:12 PM
Minh dang rất cần tài liệu về biển báo và vạch sơn.Anh em nào có bộ tiêu chuẩn 22TCN 237-01 làm ơn cho mình xin được không? Mình cám ơn rất nhiều! dovanvientlc@gmail.com

Bạn có thể vào địa chỉ này để down 22TCN 237-01 nhé!
http://www.cauduongcang.com/thuvien/tieuchuan/7E565B.aspx

potaysaoduoc
06/05/09, 10:07 AM
thanhks nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu nhiu

kienzico
11/05/09, 08:57 AM
tôi muốn có tài liệu thiết kế điển hình cống tròn BTCT

gialuong1983
31/07/09, 11:24 AM
Thầy ơi!Sao em không tải được tiêu chuẩn 22TCN 223-95 vậy thầy?

nbc
31/07/09, 12:08 PM
Thầy ơi!Sao em không tải được tiêu chuẩn 22TCN 223-95 vậy thầy?

Tiêu chuẩn này do nbc lấy link từ trang web của Bộ GTVT nên không chủ động được. Có lẽ các link ấy đã hỏng.

Để nbc upload lại vậy.

uoctb
29/09/09, 03:23 PM
cảm ơn các bạn đã choi minh những thông tin hay nhé!
ban nào có giá trình thi công và nghiệm thu đ

daingua
18/11/09, 02:50 PM
sao mình không tải xuông được thế! anh chị em nao biết chỉ hộ với

thanhlong3711
19/11/09, 08:17 AM
để phân biệt CPĐD loại I và CPĐD loại II thì làm sao nhỉ?mong các bạn chi giáo giúp mình nhé! cảm ơn các bạn thật nhiều

mrnam
19/11/09, 08:57 AM
mọi người ơi tôi muốn hỏi tính độ giãn dài của cáp tính thế nào nhỉ

binhminhsvbk
19/11/09, 11:17 AM
để phân biệt CPĐD loại I và CPĐD loại II thì làm sao nhỉ?mong các bạn chi giáo giúp mình nhé! cảm ơn các bạn thật nhiều

Cái này trong Tiêu chuẩn thi công và nhiệm thu CPDD 22TCN 334-06 đã nói rõ rồi mà.
- CPĐD loại I: là cấp phối cốt liệu khoáng mà tất cả các cỡ hạt được nghiền từ đá nguyên khai.
- CPĐD loại II: là cấp phối cốt liệu khoáng được nghiền từ đá nguyên khai hoặc sỏi cuội, trong đó cỡ hạt nhỏ hơn 2,36 mm có thể là khoáng vật tự nhiên không nghiền nhưng khối lượng không vượt quá 50% khối lượng CPĐD. Khi CPĐD được nghiền từ sỏi cuội thì các hạt trên sàng 9,5 mm ít nhất 75% số hạt có từ hai mặt vỡ trở lên.

hoxdcd03
15/12/09, 05:28 PM
Xin cho em hỏi Qui trình thiết kế áo đường cứng( 22 – TCN 223 – 95 )em tải xuống không được ạ!!!
có ai tải được xin chỉ giúp em với.
Cảm ơn nhiều!!!

thengai
07/01/10, 04:15 PM
ec! tim tai lieu ve thiet kr duong ma chang thay gi het?

duytb263
15/03/10, 03:41 PM
thank các bác, không ngờ đây có nhiều cái hay zay! hị hị

kieubaquyen84
19/05/10, 03:49 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều.Mình cần tiêu chuẩn này tính toán cho đường HN-LC mà

kudo
12/01/11, 07:04 AM
em xin chúc thầy mạnh khỏe.xin cám ơn những tài liệu thầy đã chia sẻ cho chúng em.

jonnyenglish
15/03/11, 09:01 AM
Tks các bạn BQT. Mình đã down đc 1 số tài liệu mình cần ở đây. Chúc diễn đàn luôn phát triển! :)