PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Excel's Trigonometric Functions - Các Hàm Lượng Giácphnam
10/04/08, 11:59 AM
Danh mục các Hàm Lượng Giác

ACOS (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

ACOSH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1

ASIN (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong đoạn từ -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, hay nghịch đảo sine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

ASINH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo sine-hyperbol của một số

ATAN (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang, hay nghịch đảo tang của một số

ATAN2 (x_num, y_num) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng không bao gồm) từ -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm có tọa độ x và y

ATANH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

COS (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine của một số

COSH (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine-hyperbol của một số

DEGREES (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ radian sang độ

RADIANS (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ độ sang radian

SIN (number) : Trả về một giá trị radian là sine của một số

SINH (number) : Trả về một giá trị radian, là sine-hyperbol của một số

TAN (number) : Trả về một giá trị radian, là tang của một số

TANH (number) : Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số

phnam
10/04/08, 12:00 PM
Hàm DEGREES()

Chuyển đổi số đo của một góc từ radian sang độ (1 radian = Pi/1800)

Cú pháp: = DEGREES(angle)
angle : là số đo góc tính theo radianVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/DEGREES.png

phnam
10/04/08, 12:00 PM
Hàm SIN()

Trả về một giá trị radian là sine của một số

Cú pháp: = SIN(number)
number : là số đo góc, tính theo radianLưu ý:
Nếu bạn muốn tính SIN() của một góc tính theo độ, hãy nhân nó với PI()/180, hoặc sử dụng RADIANS() để chuyển nó từ độ sang radianVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/SIN.png

phnam
10/04/08, 12:01 PM
Hàm ASIN()

Trả về một giá trị radian nằm trong đoạn từ -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, hay nghịch đảo sine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

Cú pháp: = ASIN(number)
number : Là sine của một góc và phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1Lưu ý:
Nghịch đảo sine của một number là một giá trị mà sine của nó thì bằng number, hay ASIN(SIN(number)) = number
Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/ASIN.png

phnam
10/04/08, 12:01 PM
Hàm SINH()

Trả về một giá trị radian, là sine-hyperbol của một số.

Cú pháp: = SINH(number)
number : Là một số thực bất kỳGhi chú:
Sine-hyperbol của một số được tính theo công thức:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/SINHZ.pngVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/SINH.png

phnam
10/04/08, 12:01 PM
Hàm ASINH()

Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo sine-hyperbol của một số

Cú pháp: = ASINH(number)
number : Là một số thực bất kỳLưu ý:
Nghịch đảo sine-hyperbol của một number là một giá trị mà sine-hyperbol của nó thì bằng number, hay ASINH(SINH(number)) = numberVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/ASINH.png

phnam
10/04/08, 12:01 PM
Hàm COS()

Trả về một giá trị radian, là cosine của một số

Cú pháp: = COSIN(number)
number : Là số đo góc, tính theo radianLưu ý:
Nếu bạn muốn tính COSIN() của một góc tính theo độ, hãy nhân nó với PI()/180, hoặc sử dụng RADIANS() để chuyển nó từ độ sang radianVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/COS.png

phnam
10/04/08, 12:01 PM
Hàm ACOS()

Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

Cú pháp: = ACOS(number)
number : Là cosine của một góc và phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1Lưu ý:
Nghịch đảo cosine của một number là một giá trị mà cosine của nó thì bằng number, hay ACOS(COS(number)) = number
Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/ACOS.png

phnam
10/04/08, 12:02 PM
Hàm COSH()

Trả về một giá trị radian, là cosine-hyperbol của một số

Cú pháp: = COSH(number)
number : Là một số thực bất kỳGhi chú:
Cosine-hyperbol của một số được tính theo công thức:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/COSHZ.pngVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/COSH.png

phnam
10/04/08, 12:02 PM
Hàm ACOSH()

Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1

Cú pháp: = ACOSH(number)
number : Là một số thực bất kỳ lớn hơn hoặc bằng 1Lưu ý:
Nghịch đảo cosine-hyperbol của một number là một giá trị mà cosine-hyperbol của nó thì bằng number, hay ACOSH(COSH(number)) = numberVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/ACOSH.png

phnam
10/04/08, 12:02 PM
Hàm TAN()

Trả về một giá trị radian, là tang của một số

Cú pháp: = TAN(number)
number : Là số đo góc, tính theo radianLưu ý:
Nếu bạn muốn tính TAN() của một góc tính theo độ, hãy nhân nó với PI()/180, hoặc sử dụng RADIANS() để chuyển nó từ độ sang radianVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/TAN.png

phnam
10/04/08, 12:02 PM
Hàm ATAN()

Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang, hay nghịch đảo tang của một số

Cú pháp: = ATAN(number)
number : Là tang của một gócLưu ý:
Nghịch đảo tang của một number là một giá trị mà tang của nó thì bằng number, hay ATAN(TAN(number)) = number
Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/ATAN.png

phnam
10/04/08, 12:02 PM
Hàm ATAN2()

Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng không bao gồm) từ -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm có tọa độ x và y

Cú pháp: = ATAN(x_num, y_num)
x_num : Là tọa độ x của điểm
y_num : Là tọa độ y của điểmLưu ý:
Kết quả là dương nếu góc ngược chiều kim đồng hồ tính từ trục x, và kết quả là âm nếu góc thuận chiều kim đồng hồ tính từ trục x
ATAN2(a, b) thì bằng ATAN(b/a), ngay cả khi a = 0 trong ATAN2
Nếu x_num và y_num đều bằng 0, thì ATAN2 báo lỗi #DIV/0!
Nếu muốn chuyển đổi kết quả từ radian thành độ, bạn nhân kết quả với 180/PI() hoặc sử dụng hàm DEGREES() để chuyển kết quả ra độVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/ATAN2.png

phnam
10/04/08, 12:02 PM
Hàm TANH()

Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số.

Cú pháp: = TANH(number)
number : Là một số thực bất kỳGhi chú:
Tang-hyperbol của một số được tính theo công thức:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/TANHZ.pngVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/TANH.png

phnam
10/04/08, 12:03 PM
Hàm ATANH()

Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

Cú pháp: = ATANH(number)
number : Là một số thực bất kỳ nằm trong khoảng từ -1 đến 1Lưu ý:

Nghịch đảo tang-hyperbol của một number là một giá trị mà tang-hyperbol của nó thì bằng number, hay ATANH(TANH(number)) = numberVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/ATANH.png

phnam
10/04/08, 12:03 PM
Hàm RADIANS()


Chuyển đổi số đo của một góc từ độ sang radian
Cú pháp: = RADIANS(angle)
angle : là số đo góc tính theo độVí dụ:
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/HAM%20LUONG%20GIAC/RAADIANS.png
---------- HẾT PHẦN EXCEL'S TRIGONOMETRIC ----------
TỔNG HỢP TỪ NET