Conversation Between ĐKT and maianh

1 Visitor Messages

  1. Chµo Anh ThiÖn! B¸c kháe kh«ng l©u ngµy qu¸ hay gÆp anh em líp m×nh kh«ng B¸c
    Em Phi Hïng líp m×nh ®©y ¶! H× chó ®Þnh vµo §N xin viÖc B¸c cã quen ai kh«ng xin cho em lµm víi.Cã j liªn l¹c cho em víi nha S§T:0977.149.900 hoÆc 0914.610.997 h× thank you!chóc G§ b¸c sk thµnh ®¹t vµ h¹nh phóc.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1