Conversation Between nbc and none

1 Visitor Messages

  1. Dạ thưa thầy cho em hỏi.
    khi thi công xong lớp láng nhựa mà bên TVGS cứ yêu cầu mình kiểm tra lại Ech của toàn bộ kết cấu kể cả lớp láng nhựa luôn thì mình phải giải thích với bên TVGS thế nào ạ, vì em nghĩ là nếu kiểm tra như thế thì có thể Ech của mình sẽ nhỏ hơn yêu cầu ạ,
    Mong thầy hồi âm sớm cho em giúp với ạ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1