Conversation Between congtuongx3a and Langtubui

1 Visitor Messages

  1. Anh tường cho em xin 2 bản vẽ tiến độ thi công mặt đường vừa rồi anh làm tốt nghiệp với. Em đang làm đồ án mặt đường mà thầy cương bảo bố trí công tác nghiệm thu mỗi lớp . hic gới qua mail builangtux3d@gmail.com. thank anh nhiều
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1