Conversation Between yeucau and traffic

1 Visitor Messages

  1. Nhờ bạn mô hình hóa giúp mình nhé (bằng midas thì tốt mình đang nghiên cứu loại này, hồi trước học sap nhưng học cho vui không nắm được nhiều giờ thấy nó thật quan trọng. Cảm ơn bạn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1