thưa thầy. điều phối hai nhánh có điều kiện là 2 nhánh đó phải có chiều dài bằng nhau không ?