Theo mình nghĩ thì khi đoạn đắp <= 0,6m thì có thể coi là đoạn đường đào vì tính chất của nó cũng giống như đoạn đương đào. nên khi bạn tíng khối lượng đào đắp thì nó trở thang đoạn đào thì tính như...