Em chào thầy.
Đồ án của em có một đoạn đào, đất ở đoạn này được chuyển đắp 1 phần và đổ bãi thải 1 phần. Em chọn máy chính là 2 máy đào phối hợp với 3 ô tô ( khối lượng đất đào lớn và cự ly vận...