Chào bạn!
theo mình nghĩ nếu thầy chỉ đưa măt cắt dọc sơ bộ thì rất khó tính khối lượng đào đắp,vì lúc này thiếu Isd.Nếu có thể được thì bạn xin thầy thêm bình đồ mà tuyến đi qua,lúc này bạn sẽ...