A gửi giúp e một bản với dinhhieu2812@gmail.com
thanks