Cái bạn hỏi đã có trong các tài liệu như cơ học đất, địa chất công trình rồi mà. Tuy nhiên theo một số quan điểm mới về định nghĩa đất yếu mà mình có tìm hiểu thì việc xác định thế nào là đất yếu,...