Mố chữ A là mố như thế nào vậy. bạn viết nhầm hay là cố loại mố này vậy.