mình đang làm đồ án tốt nghiệp (đồ án xây dựng cầu) bạn nào có đồ án mẫu cho mình xin một số bài mẫu nhé: làm ơn gửi vào địa chỉ mail của mình "hunglevan83@yahoo.com". Cảm ơn mọi người nhé