chào mấy a e cầu đường, mình năm nay mới có đồ án đường 1 mà nghe nói khó lắm,vì thế vào đây xin a e ít câu hỏi bảo vệ,a e co cho mình xin với,cảm ơn a e nhiều