Em chào thầy,giờ xem lại bản vẽ cống của mình em có chỗ băn khoăn muốn hỏi thầy như sau:độ dóc ngang sườn của em là 9.3%,độ dóc cống em đặt là 5%.Từ cửa ra ở phần hạ lưu đến hố chống xói em làm sân...