Thế theo bạn nghĩ sao về TH này: V1=20, Ltb1=1 và V2=1, Ltb2=20 (V1.Ltb1=V2.Ltb2)???
=> khi điều phối hai nhánh để có công vận chuyển nhỏ nhất thì Ltb1=Ltb2 bạ ạ.