Xin bổ sung thêm 3 giảng viên trẻ mới về Khoa mình:
1. Thầy Lê Đức Châu 0905919268
2. Thầy Võ Duy Hùng 0983082663
3. Thầy Nguyễn Văn Tê Rôn 0986955882