Thầy Đào Hữu Bân: chuyên viên phòng thí nghiệm
Cô Đoàn Thị Thái Lan: Giáo vụ Khoa
Em sửa lại nhé!