ngduythao1978@yahoo.com
Email thầy Nguyễn Duy Thảo đó bạn.