Cô giáo bạn nhắc đến là cô: Đỗ Thị Phượng - Chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng.