Mình đang làm đồ án tốt nghiệp ,đang làm phần thiết kế điều pối đất. Mình đã vẽ đường cong tích lũy. Bây giờ chưa biết cách vẽ đuờng điều phối. Phần này trước thầy mình dạy qua loa mà đọc trong sách...