Search:

Type: Posts; User: thanhcuong

Search: Search took 0.02 seconds.

 1. Bộ môn Đường ôtô - Đường thành phố gửi Sinh viên...

  Bộ môn Đường ôtô - Đường thành phố gửi Sinh viên kết quả kiểm tra tiến độ 90% đồ án tốt nghiệp, có 1 SV không hoàn thành đồ án.
 2. Bộ môn đường thông báo kết quả đánh giá tiến độ...

  Bộ môn đường thông báo kết quả đánh giá tiến độ 50% đồ án tốt nghiệp (xem file đính kèm)
 3. Thông báo đánh giá tiến độ 50% đồ án tốt nghiệp....

  Thông báo đánh giá tiến độ 50% đồ án tốt nghiệp. Nhóm SV do thầy Nguyễn Thanh Cường hướng dẫn 2 sẽ đánh giá tiến độ và giao nhiệm vụ phần 2 vào 13h30 thứ 2, ngày 11/11/2013 tại văn phòng BM đường...
 4. Hiện nay có một số Sinh viên hệ tín chỉ chưa đóng...

  Hiện nay có một số Sinh viên hệ tín chỉ chưa đóng học phí đồ án tốt nghiệp, đề nghị Sinh viên đóng học phí gấp để khỏi bị xóa tên khỏi danh sách. (xem file đính kèm)
 5. Thầy Lê Văn Lạc - Trường Bộ môn Cầu - hầm vừa gửi...

  Thầy Lê Văn Lạc - Trường Bộ môn Cầu - hầm vừa gửi danh sách phân công GVHD ĐATN chuyên ngành cầu như sau: (xem file)
 6. Bộ môn Đường ôtô và đường thành phố thông báo...

  Bộ môn Đường ôtô và đường thành phố thông báo danh sách nhận ĐATN của Bộ môn (xem file đính kèm).
  Sinh viên liên hệ với Giảng viên hướng dẫn 1 để được nhận đồ án tốt nghiệp.
 7. Giáo vụ khoa thông báo danh sách Sinh viên nhận...

  Giáo vụ khoa thông báo danh sách Sinh viên nhận đồ án tố nghiệp học kỳ 1/13-14. Các Sinh viên tạm giao và SV chính quy, 11X3THLT phải hoàn thành các thủ tục trước ngày 4/10/2013 để Trường ra quyết...
 8. Hiện nay giáo vụ khoa đã có kết quả sơ bộ xét...

  Hiện nay giáo vụ khoa đã có kết quả sơ bộ xét giao ĐATN trong học kỳ (xem file).
  Với hệ niên chế đề nghị lên nhận lại đơn để hoàn thành thủ tục, các hệ khác cũng phải liên hệ văn phòng GVK vào chiều...
 9. Các chú ý về ĐATN: - Chỉ Sinh viên hệ niên chế...

  Các chú ý về ĐATN:
  - Chỉ Sinh viên hệ niên chế (05 về trước và VLVH) mới nộp đơn xin làm ĐATN lấy trên website chính của trường ĐHBK, trên đơn ghi rõ chuyên ngành (cầu/đường)
  - SV hệ tín chỉ (06...
 10. Đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 13-14

  Giáo vụ khoa gửi Sinh viên lớp 11X3THLT và các khóa trước Lịch thực hiện Đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 13-14. (xem file đính kèm)
Results 1 to 10 of 10