ĐATN - Danh sách nhận chuyên ngành cầu – nhóm của thầy Lê Văn Lạc & thầy Trần Đình Minh Hướng Dẫn.

Trần Văn Hoàng .......... 11X3THLT..........
Võ Ngọc Trường .......... 11X3THLT..........
Trần...