http://vinaanh.com/photo/47fb2c4f6a774.jpg


http://vinaanh.com/photo/47fb322f1fe49.jpg

Đây là bản vẽ 2 cống của` mình trong đồ án thiết kế tổ chức thi công nền đường ,nhờ thầy và các bạn xem...