Chào bạn Pham Trong Vu. Trước đây mình có đi thông đồ án và Thầy hướng đẫn như thế này. Việc xác định khối lượng vận chuyển dọc cục bộ (Khối lượng vận chuyển dọc cục bộ = Giá trị tung độ của điểm cực...