Thưa thầy NBC, hôm trước thầy có yêu cầu các nhóm trong lớp 10X3CLC làm bài tiểu luận về " hư hỏng nền đường " dưới dạng PDF rồi sau đó thầy sẽ lập Topic để bọn em gửi bài vào, vậy thầy cho em hỏi...