dạ thưa thầy .Lúc mình chia trình tự các công việc việc xác định máy chủ đạo em vẩn lơ mơ . ví dụ trong công tác thi công CPDD loại 2 . máy san là máy chủ đạo, ngoài ra còn có thể coi lu lốp 16T là...