chào tất cả các bác!!!
các bác có file tổ chức thi công cầu cho minh xin tham khao được không
nếu các bac scos thì có thể gởi theo mial nay cho minh:
Văn long:
hovanlongktxd@gmail.com.
cảm ơn...