Thầy NBC ơi! Cho em hỏi nếu em biên chế tổ đội thi công.
Ví dụ: Đoạn thi công cần máy ủi 6 ca, san 4 ca, lu sơ bộ 5.5 ca, lu lèn chặt 8.5 ca, lu hoàn thiện 1.5 ca. Em biên chế 2 máy ủi, 2 máy san, 2...