Thưa thầy!em có một thăc mắc muốn thầy giải đáp giúp em thế này:
Trong sách nền đường có nói:
Cự ly vận chuyển dưới 100m thì nền dùng máy ủi và từ 200m đến 500m thì nên dung máy xúc...