Bạn có thể cho biết con số 0,63 là ở đâu không vây?