Đã bí mật thì đừng công bố, không dẫn chứng thì ai tin?