em cũng đang gặp trường hợp này...cảm ơn thầy về cách bố trí thi công 1/2 bề rộng đường.
nhưng mà thầy ơi,nếu bề rộng nền đường chỉ rộng khoảng 12 m chia 2 chỉ còn 6m thì với biên chế máy móc như...