Nguyeen tắc thiết kế kết cấu là phải có tính toán kiểm tra nếu không phải là định hình. Tài liệu cần có là 22TCN18-79 hoặc 22TCN272-05. những tài liệu này trên diễn đàn đã có thì phải