Em đọc lại đồ án mấy bạn đã bảo vệ xong:
Khi tính khối lượng đất công tác có kể đến khối lượng rảnh biên ko?
Có phải là: "sau khi máy chủ đạo thi công xong ta dùng nhân công đào rảnh biên", vậy...