Bạn có thể nói rõ hơn được không
cảm ơn cbanj nhiều