Thưa thầy NBC, thầy cho các nhóm thời hạn thi công với thầy. Để các nhóm lên tiến độ thi công.