Mình thấy ngoài thực tế cống tròn thì hay thi công từ phía hạ lưu , còn cống hộp thì ngược lại không biết tại sao nữa.