Hãy sủ­ dụng add in đi. chạy setup la tu động no add vao ­word 2007. Dùng chú­c na­ng save as la ra bản pdf ngon lành. Chú ý­ chỉ dùng cho word 2007. Moi ngu­o­i dùng 2003 thì tu­ kiem cai khac nhé.