Chúng em cảm ơn thầy đã cho chúng em một phương pháp học mới rất hay và cách làm việc hiệu quả.Em nghĩ "trước lạ sau quen",các nhóm làm việc với nhau chưa hiệu quả chẳng qua chưa quen với cách làm...